Detail kurzu

Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Cieľ kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu. Absolventi získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi od skúsených lektorov. 

Kurz je realizovaný online online formou, v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie je možnosť pokračovať prezenčnou formou.

Obsah kurzu

Obsah kurzu v členení podľa jednotlivých modulov:

  1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná

    kontrola v územnej samospráve

  2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa

      3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

      4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy

      5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, miestne dane a poplatky

      6. Záverečný účet obce a VÚC

      7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe

      8. Kontrola projektov financovaných z fondov EÚ

GARANTMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Viac informácií na : https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu-2021

Cieľová skupina

·       začínajúci kontrolóri verejnej správy a územnej samosprávy,

·       ekonomickí a odborní pracovníci miest a obcí,

·       manažéri pôsobiaci v územnej samospráve.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Poznámka k cene

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 409 Eur. Poplatok za vykonanie skúšky (aj opravnej) a vydanie osvedčenia 65 € vrátane DPH.

Kontaktná osoba

Mgr. Jarolím Hraško
+421 911 695 747
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie




Organizátor