Detail kurzu

Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

Začíname online online formou, v prípade zmeny situácie pokračujeme prezenčnou formou.

Obsah kurzu

Obsah základného kurzu v členení podľa jednotlivých modulov:

 1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná

  kontrola v územnej samospráve, garant modulu: Úrad vlády SR

 2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa, garant

  modulu: Právnická fakulta UK v Bratislave

 3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy, garant

  modulu: Ministerstvo financií SR

 4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy,

  garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave

 5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia,

  rozpočtové provizórium,garant modulu: Ekonomická univerzita v

  Bratislave

 6. Záverečný účet obce a VÚC, garant modulu: Združenie hlavných

  kontrolórov SR

 7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe, garant modulu:

  Združenie hlavných kontrolórov SR

 8. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ, garant

  modulu: Úrad vlády SR

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov. GARANTMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Združenia miest a obci Slovenska a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Viac informácií na https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

Poznámka k cene

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 409 Eur. Poplatok za vykonanie skúšky (aj opravnej) a vydanie osvedčenia 65 € vrátane DPH.

Kontaktná osoba

Mgr. Jarolím Hraško
+421 2/672 951 65
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať