DETAIL KURZU

DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

Prejdite si všetky povinnosti viažuce sa k fakturácií DPH na dvojdňovom školení s Ing. Vladimírom Ozimým. Podrobne sa budeme venovať definícii faktúry, jej formám, náležitostiam a tiež požiadavkám, ktoré musia byť pri faktúrach zabezpečené. V rámci programu si tiež objasníme, čo je to zjednodušená alebo súhrnná faktúra, kto a kedy je povinný vyhotoviť faktúru, ako faktúry uchovávať, alebo čo v prípade, že je faktúra vyhotovená inou osobou alebo v cudzom jazyku.

Obsah kurzu

PROGRAM :

Prvý deň

Pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť

 • Kto je zdaniteľnou osobou na účely zákona o DPH
 • Používanie majetku a vplyv na ekonomickú činnosť
 • Slobodné povolania, práca a iné činnosti

Obrat na účely DPH od 1. 1. 2019

 • Definícia obratu (ktorý dátum je dôležitý na počítanie obratu na faktúre)
 • Obrat zakladajúci povinnosť registrácie
 • Oneskorená registrácia a riziká s ňou spojené
 • Obrat na účely zdaňovacieho obdobia
 • Obrat na účely zrušenia registrácie
 • Obrat na účely osobitného zdaňovania pri prijatí platby
 • Obrat na účely zásielkového predaja

Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru

 • Čo sa chápe dodaním tovaru
 • Bezplatné dodanie tovaru
 • Miesto dodania tovaru podľa § 13

Dodanie a nadobúdanie tovaru v EÚ (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)

 • Čo je nadobúdaním tovaru z EÚ
 • Miesto nadobúdania tovaru v EÚ podľa § 17
 • Oslobodené dodanie v rámci EÚ, splnenie zákonných podmienok
 • Premiestnenie tovaru v rámci EÚ na účely podnikania
 • Trojstranný obchod a reťazový obchod v EÚ a daňové dosahy

Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)

 • Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
 • Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami, ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte
 • Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
 • Digitálne služby so zmenami od 1. 1. 2019
 • Manažérske, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EÚ a tretích štátoch
 • Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku

Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)

 • Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
 • Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
 • Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
 • Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EÚ a služby z EÚ (§ 7 a § 7a)

Vykazovanie dodania služby a tovaru v kontrolnom výkaze a súhrnnom výkaze podľa charakteru dodávky

 • Kto podáva KV a SV a lehoty, sankcie
 • Uvedenie dodávky v tuzemsku, do EÚ, do tretích štátov do KV alebo SV podľa charakteru na konkrétnych príkladoch

  Druhý deň

Fakturácia a jej princípy

 • Faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, riadna faktúra)
 • Faktúra ako účtovný doklad pre účely zaúčtovania
 • Faktúra ako preukázateľný doklad pre účely obhajoby daňového výdavku

Povinnosť a lehota na vyhotovenie faktúry

 • Kto je povinný vyhotoviť faktúru
 • Zákonná lehota podľa zákona o DPH
 • Nesplnenie lehoty a možné sankcie
 • Kedy nie je zdaniteľná osoba povinná vyhotoviť faktúru
 • Môže faktúru vyhotoviť aj niekto iný ako dodávateľ?

Pojem súhrnná faktúra, aké podmienky musia byť splnené podľa zákona

 • Súhrnná faktúra zo zákona a názor FR SR

Uchovávanie faktúr na účely zákona a faktúra v cudzej mene

Dodanie stavby, jej časti a stavebného pozemku

 • Kedy nastáva moment dodania na účely vzniku daňovej povinnosti
 • Princípy dodania stavby, jej časti vrátane stavebného pozemku ◦Kedy odvádza daň dodávateľ, kedy odberateľ a kedy je právo alebo povinnosť uplatniť oslobodenia

◦Oslobodenie dodávky od DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku

 • Dodanie stavieb na bývanie a zmeny od 1. 1. 2019 – byty, apartmány a rodinné domy

Nájom a ubytovacie služby

 • Ubytovacie služby a zmena DPH – zložené plnenie, kedy znížená sadzba a kedy základná sadzba DPH
 • Prenájom nehnuteľnosti zdaniteľnej osoby a nezdaniteľnej osoby a prenájom bytov, rodinného domu, apartmánov
 • Oprava základu dane (opravná faktúra), základné princípy a poukázanie na pravidlá pri vyúčtovaní energií popri nájomnom, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií, právo na odpočítanie dane. Pohľad u prenajímateľa a nájomcu, uvádzanie v kontrolnom výkaze a v DP

Právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51, povinnosť mať faktúru

 • Zákonné podmienky na uplatnenia práva na odpočítanie dane
 • Pomerné odpočítanie dane a vplyv na zmenu pomeru počas používania od 1. 1. 2019
 • Koeficient, jeho výpočet a povinnosti platiteľa od 1. 1. 2019
 • Formálne právo na odpočet DPH (povinnosť mať faktúru, neúplná faktúra a právo odpočítania dane, kedy stačí záznamová povinnosť)
 • Uvádzanie prijatých faktúr do kontrolného výkazu

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. V prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje.

Cieľová skupina

Počas 2 dní získate kompletný pohľad na problematiku fakturovania DPH na Slovensku aj s ohľadom na aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 1. 2019. Problematike daní sa budeme venovať komplexne, a preto sa môžete tešiť nielen na užitočné informácie týkajúce sa fakturovania, ale aj na množstvo praktických riešení, ako správne uplatňovať DPH v praxi. Školenie je určené ako pre platcov DPH, tak i zdaniteľným osobám, ktoré nie sú platiteľmi DPH.

Kontaktná osoba

Akadémia vzdelávania Zvolen
0902930206 0902930207
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
Organizátor