DETAIL KURZU

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch - Bratislava - lektor: Martin Tužinský

Od:

ProFuturion accounting, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v tejto oblasti stretávame s množstvom chýb a nesprávností nielen u drobných podnikateľov, ale aj vo väčších spoločnostiach. Cieľom školenia je komplexne poukázať na problematiku fakturácie z viacerých uhlov pohľadu (účtovníctvo, DPH, daň z príjmov) a prostredníctvom praktických príkladov pochopiť prepojenosť medzi skutočnosťou zakladajúcou povinnosť fakturácie a samotnou fakturáciou.

Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Termín: 31.05.2019 v Bra­tislave (Hotel Saffron****, Bratislava)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Obsah kurzu

Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty;
 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad);
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku);
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.);
 • elektronické faktúry;
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr.

Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov:

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty;
 • z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • spôsoby a formy archivácie dokladov.

Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry:

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby);
 • z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • osoby povinné vystaviť faktúru.

Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)

 • zálohové faktúry;
 • vyúčtovacie faktúry;
 • faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby;
 • faktúry za dodanie tovaru alebo služby;
 • súhrnné faktúry;
 • faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb;
 • refakturácia;
 • opravné faktúry.

Elektronické faktúry

 • súhlas so zasielaním elektronických faktúr;
 • formáty elektronických faktúr;
 • uchovávanie elektronických faktúr;
 • zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr;
 • problémy z praxe.

Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

 • skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane;
 • opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane;
 • lehoty na úpravu odpočítanej dane;
 • zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny).

Osobitné režimy fakturácie:

 • dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku od 01.01.2019;
 • prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku od 01.01.2019;
 • stavebné práce;
 • použitý tovar;
 • cestovné kancelárie;
 • prechodné položky;
 • dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz);
 • zásielkový obchod;
 • dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny;
 • dodanie tovaru do iného členského štátu.

Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane;
 • v ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry;
 • v ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane.

Prijatá faktúra – problémy v praxi:

 • ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ;
 • ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny;
 • nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze);
 • prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze).

Fakturácia v cudzej mene:

 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Vybrané problémy:

 • faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa;
 • zápočet vzájomných pohľadávok;
 • internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe);
 • miesto dodania služby;
 • správne určenie momentu dodania tovaru a služby v súvislosti so zmenou definície obratu na účely DPH od 01.01.2019;
 • určenie režimu DPH pri viacerých položkách na faktúre, súčasť základu dane a správna fakturácia sadzieb DPH;
 • fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie).

Cieľová skupina

Fakturanti, účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, podnikatelia…

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál, občerstvenie (káva, čaj, voda) a teplý obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
Organizátor