DETAIL KURZU

Transferové oceňovanie – ako nastaviť transakcie so závislými osobami na minimalizovanie súvisiacich daňových rizík - Bratislava

Od:

ProFuturion accounting, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Získajte informácie o tom, ako správne aplikovať metódy transferového oceňovania a ako pripraviť dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Odporučíme Vám, ako nastaviť transakcie so závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká. Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentačný balík k transferovým cenám a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu. Načrtneme Vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavanie princípu obvyklej resp. trhovej ceny, princípu nezávislého vzťahu u kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež správnosti dokumentácie predloženej finančnej správe. Jednou z úloh finančnej správy je skontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu – teda k daňovému úniku, či k nadmernému navýšeniu ceny – t.j. k umelému znižovaniu nákladov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu o transferovom oceňovaní, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám, či penále a úrokom z omeškania.

Cieľ školenia: Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferových cien, ktoré Vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie medzi závislými osobami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktické príklady buď formou prípadovej štúdie alebo skutočného prípadu z praxe (judikát alebo správa z daňovej kontroly).

Lektor školenia: Ing. Tomáš Janoušek, daňový poradca

Ing. Janoušek je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Pôsobí v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. ako daňový manažér, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Obsah kurzu

Legislatívny rámec transferových cien

 • Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy
 • EU Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU (2006/C 176/01)
 • Zákon o dani z príjmov, usmernenie Ministerstva financií SR
 • Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (tzv. Dohovor o arbitráži)
 • Definícia závislých osôb a riadenej transakcie

Využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien

 • Transfer pricingové metódy
 • Praktická aplikácia transfer pricingových metód pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo
 • Vzťah rizika a cenovej kalkulácie
 • Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD
 • Prípadová štúdia

Daňová kontrola transferovej ceny a dokumentácia o transferovom oceňovaní:

 • Typický priebeh daňovej kontroly
 • Dokumentácia pre nadnárodné skupiny spoločností pôsobiacich v rámci EÚ
 • Náležitosti dokumentácie o transferovom oceňovaní pre účely daňového úradu
 • Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substance test, benefit test, arm’s length test)
 • Prípadová štúdia

Vybraná judikatúra a nálezy z daňových kontrol

 • Judikatúra súdov a Najvyššieho súdu v oblasti transferových cien
 • Vybrané nálezy slovenského daňového úradu v oblasti transferových cien

Diskusia

Cieľová skupina

Konateľom, finančným riaditeľom, ekonómom, pracovníkom ekonomického oddelenia, daňovým špecialistom. Seminár je taktiež vhodný pre zástupcov firiem, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, sú či majú dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku.

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
Organizátor