DETAIL KURZU

VYBRANÉ USTANOVENIA ZÁKONNÍKA PRÁCE, KTORÉ SPOSOBUJÚ PERSONALISTOM NAJVAČŠIE PROBLÉMY V APLIKAČNEJ PRAXI + novelizácie ZP od 1.1.2019 a 1.5.2019 - JUDr. Marián Polakovič

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

V prvej časti školenia vás formou odborného výkladu upozorníme na 20 problémových ustanovení Zákonníka práce, pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu, ktoré zamestnávateľov v konečnom dôsledku poškodzujú nielen finančne, ale aj morálne.

Východisko a spôsob, ako zamedziť vzniku podobných nedostatkov nájdete na našom školení, ktoré je určené práve zamestnávateľom, ktorí majú záujem, aby ich personálne oddelenia bez problémov zvládli právne úkony súvisiace nielen s prípravou a založením, ale aj so zmenami a skončením pracovného pomeru s tým, že budú odborne aplikovať aktuálne účinný Zákonník práce.

V druhej časti školenia Vás oboznámime s podstatou posledných novelizácií Zákonníka práce, ktoré od 1.5.2018 a od 1.1.2019 priniesli veľa zmien, ktoré výrazne ovplyvňujú prácu personálnych a mzdových oddelení u zamestnávateľov. Bez pochopenia podstaty ich právneho zakotvenia v Zákonníku práce a bez odborného výkladu k týmto zmenám, nebude možné tieto zmeny správne aplikovať v personálnej pra­xi.

Na školení Vám poskytneme dôležité informácie a pripravíme Vás tak, aby ste mohli personálnu prácu vykonávať aj po účinnosti zmien bez akýchkoľvek problémov.

Obsah kurzu

1. 20 problémovým ustanovení Zákonníka práce, pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu :

– Závislá práca – význam obsahu tohto pojmu pre personalistov spočíva v poznaní piatich charakteristických čŕt závislej práce s podmienkou ich kumulatívneho naplnenia k tomu, aby sme dokázali odlíšiť pracovnoprávny vzťah od zmluvného občianskoprávneho resp. obchodne právneho vzťahu ;

– Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi – znalosť niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka práce. Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;

– Zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov – v personálnej praxi nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to, ktoré právne úkony a na akom právnom základe môže realizovať ten zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov ;

– Povinnosti zamestnávateľa k zamedzeniu diskriminácie zamestnancov – nadväznosť obsahu čl. 1 základných zásad na ustanovenie § 13 Zákonníka práce má hlboký význam a vyžaduje znalosť obsahu tejto ústavnej garancie ochrany zamestnancov ;

– Zmluva v pracovnoprávnom vzťahu – konanie v omyle pri uzatváraní pracovnej zmluvy resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a konanie zamestnanca po uzatvorení týchto zmlúv, môže mať vážne právne následky súvisiace s možnosťou odstúpenia od zmluvy ;

– Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu – dôležitosť poznania situácie spočívajúcej v zmene zamestnávateľa pre pokračovanie pracovnoprávneho vzťahu je praxou potvrdená s tým, že často je táto situácia zneužívaná na vyhotovovania novej pracovnej zmluvy s cieľom poškodiť zamestnanca ;

– Zánik práva (preklúzia) – tento dôležitý a pre personalistov často nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;

– Doručovanie – nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na zbytočne prehraté súdne spory ;

– Význam a obsah výkladu pojmov – bez toho, aby sme poznali hlbší obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v personálnej praxi ;

– Pracovná zmluva a význam súdnej praxe pre jej obsah – znalosť judikatúry a súdnej praxe umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti, garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;

– Skúšobná doba – významný inštitút pracovného práva zaručujúci ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca pred skrytými skutočnosťami ovplyvňujúcimi počiatočnú fázu pracovnoprávneho vzťahu ;

– Vznik pracovného pomeru – personalista musí dokázať odlíšiť pojmy platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v pracovnoprávnom vzťahu s dodržiavaním povinnosti deklarovať vznik pracovného pomeru od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, pokiaľ sa so zamestnancom nedohodnú inak ;

– Preradenie na inú prácu – znalosť pojmu „lekársky posudok na pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu, ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinného od 1.12.2017 ;

– Dohoda o skončení pracovného pomeru – i napriek podmienke, že k dohode môže prísť len pri zhodnom prejave vôle, zápasia zamestnávatelia s riešením problému, kedy sú povinní uviesť do dohody dôvody vedúce k skončeniu pracovného pomeru ;

– Výpoveď – je síce právom obidvoch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, ale zamestnávateľ a zamestnanec majú pri tejto forme skončenia pracovného pomeru rozdielne povinnosti, ktorých nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;

– Pri výpovedi z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti alebo z dôvodu nadbytočnosti – je potrebné biele miesta v Zákonníku práce doplniť znalosťou súdnej praxe ;

  • Význam pojmov výzva a upozornenie pri výpovediach – pochopenie rozdielu v obsahu týchto pojmov je cestou k bezchybnému spracovaniu výpovedí smerujúcich k skončeniu pracovného pomeru ;
    • Subjektívna a objektívna lehota – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;
    • Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – poznanie zákonných podmienok pre rozvrhovanie pracovného času je základom dobrej spolupráce mzdových a personálnych oddelení zamestnávateľa ;
    • Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – zamestnávatelia často poskytujú zamestnancom viac dovolenky, ako im podľa zákona patrí a to len preto, že nesprávne aplikujú § 104 Zákonníka práce ;

2. Zhrnutie podstatných zmien v ZP vyplývajúcich z posledných novelizácií, ktoré od 1.5.2018, 1.1.2019 a 1.5.2019 ovplyvnia personálnu prax ;

Záverečná diskusia a poskytnutie kontaktu na lektora je už bežnou súčasťou našich školení. Obsahom študijného materiálu, ktorý je pripravený pre každého účastníka školenia budú okrem špecifických pohľadov na problematiku školenia aj niektoré významné dokumenty zo súdnej praxe.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady,

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor