Kurz: IFRS komplexný kurz I.

Popis kurzu

Seminár, ktorý je rozdelený do 3 dní, je venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov vrátane noviniek IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (uplatnenie zmeny najneskôr od 1.1.2018). Zmena zasiahne všetky účtovné jednotky, najmä však tie, ktoré ponúkajú služby a produkty v rámci balíkov, predávajú licencie, poskytujú služby formou dlhodobých kontraktov, prípadne uplatňujú vo svojich zmluvách so zákazníkom variabilné ceny, Zmena v IFRS 16 – Lízingy (účinná od 1.1.2019) vyžaduje vykazovanie všetkých leasingov v rozvahe nájomcu s výnimkou krátkodobých leasingov a položiek tzv. nízkej hodnoty. Počas seminára získate prehľad o základných aj najnovších štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.Obsah kurzu

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec,
 • IAS 1 – prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 7 – výkazy peňažných tokov,
 • IAS 8 – účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 – udalosti po vykazovanom období,
 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • príklady,
 • diskusia.

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 – nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40 – investície do nehnuteľností,
 • IAS 36 – zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 17 – lízingy,
 • IAS 38 – nehmotný majetok,
 • IAS 20 – účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady,
 • IAS 23 – náklady na prijaté pôžičky,
 • IFRS 5 – dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IFRS 16 – lízingy,
 • príklady.

3. deň

 • IAS 12 – dane z príjmov,
 • IAS 2 – zásoby,
 • IAS 11 – zákazková výroba,
 • IAS 18 – výnosy,
 • IAS 37 – rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 – zverejnenia,
 • IFRS 15 – výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
 • porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy – rozdiely,
 • príklady,
 • diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. Po absolvovaní kurzu získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.Cieľová skupina

Ekonómovia a účtovníci, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: účasť na seminári, pracovné materiály, písacie potreby, občerstvenie, obed.Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena