Asistentka od A po Z (3+2 DNI)

Základné info
 • Termín kurzov: 27.11.2017 - 29.11.2017 + 3 ďalších termínov
 • Miesto konania: Priemyselná 8, Bratislava
 • Cena: 725 €
 • Poznámka k cene: Cena 725,- € platí pre skupinový tréning (4 účastníci); Individuálny tréning a mentoring = 270,- €/ deň, no pri 5 dňoch, cena so zľavou 1250,-€ "Asistentka na kľúč" (len Vy a lektori)
 • Organizátor: Espiral, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Asistentka od A po Z [Expert vo svojej pozícii].

Pripravili sme pre Vás 5-dňový (3+2) intenzívny verejný tréning, maximálne 4 účastníci.

Cieľ: Z dobrého skvelé!

 • Vybudovanie tej najlepšej pravej ruky
 • Obnova pracovnej pozície, načerpanie nového pracovného elánu, skvalitnenie pracovných výkonov
 • Získanie komplexných administratívnych zručností asistentky
 • Uľahčenie a zefektívnenie práce s počítačom
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie kreatívnosti a intuitívnosti
 • Vždy trendy – správne líčenie, estetika, spoločenský a pracovný dress code

Skĺbením odborných prednášok, diskusie, simulácie, za aktívnej účasti účastníka kurzu, sa špeciálne venujeme osvojovaniu techník, ktoré sú motiváciou využívania vlastného potenciálu, vedúce k prirodzenému zdokonaľovaniu svojej práce. V kurzoch venujeme svoju pozornosť emočnej inteligencii (EQ), za účelom poznať a ovládať vlastné emócie, mať schopnosť eliminovať následky stresu, uplatňovať asertivitu efektívne prepojenú s empatiou, efektívne využívať čas, ktorý máme k dispozícii. ´

Ponúkame vysoko intenzívny rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník. Tréning je zostavený na základe osvedčených skúseností, šitý pre potreby pracovníkov administratívneho manažmentu.

Pod vplyvom zážitkového interaktívneho kurzu, účastníci získajú schopnosť využívať vlastný potenciál pri svojej každodennej práci, odchádzajú motivovaní, inšpirovaní.

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka!

Cieľová skupina

Pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie, šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu:

 • Recepčný/á
 • Asistent/ka
 • Sekretárka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii
 • Eventový/á manažér/ka.

Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva nezastupiteľným pomocníkom, tajomníkom a radcom.

Miesto realizácie: Tréningová miestnosť – Espiral, s. r. o.

 • Priemyselná 8, v Bratislave, 2. poschodie
 • Zelená budova Liberálny dom
 • Parkovanie: je možné v ulici medzi našou budovou a parkoviskom LIDL, prípadne v blízkom okolí
 • V prípade objednávky firemného tréningu, možnosť realizácie v priestoroch, ktoré zvolí objednávateľ)

Obsahová náplň

Rozsah školenia:

 • 3-dňový blok; intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 17:00 hod.
 • 2-dňový blok; intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 17:00 hod.

Obsah:

1. modul

Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení na všetkých úrovniach

 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu; Kúzlo osobnosti – náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností – inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania
 • Konflikt – ako sa mu vyhnúť, ako ho zvládnuť, zdravé hranice, základy vyjednávania, zásady konštruktívnej hádky
 • Zmena komunikácie na vzájomne rešpektujúci, partnerský a konštruktívny spôsob
 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly

Profesionálna telefonická komunikácia – správne zásady telefonovania

 • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • Techniky účinného telefonovania, záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu

Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu

 • Zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu, vhodná voľba publika), účinné pravidlá
 • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

2. modul

Asertivita a žiadúce asertívne správanie (nie agresivita ale ani pasivita)

 • Asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • Asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • Prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Asertívne mimoslovné správanie, reč tela, asertívne techniky a iné
 • Tvorba dobrej atmosfére na pracovisku

3. modul

Efektívny time management v živote i v práci

 • Poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
 • Správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka
 • Stanovovanie SMART cieľov – ako si určiť dobrý cieľ (Kam idem, čo vidím, keď už to mám)
 • Ako súvisia ciele, motivácia a osobné kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo)
 • Prokrastinácia a motivácia – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie, seba-odmeňovanie)
 • Ako si nájsť čas – tipy, triky, nápady ako ušetriť a nájsť čas (Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky)
 • Tipy a triky inšpiratívneho člena tímu, spolumotivácia členov tímu

4. modul

Efektívne organizovanie chodu kancelárie, komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci asistentky s manažérom, ako i s ďalšími členmi vedenia a ostatnými spolupracovníkmi spoločnosti

 • Administratívna a organizačná podpora vedenia spoločnosti, riadenie chodu kancelárie, organizácia podujatí, večierkov a slávností, výber vhodného daru
 • Správna organizácia ako svojho pracovného priestoru, časového kalendára, správa kontaktov, networking, tak svojho nadriadeného pracovníka
 • Príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie, optimalizácia procesov v administratívnom manažmente
 • Edukácia kolegov, ako sa ľahko zorientovať v administratívnom manažmente

5. modul

MS OFFICE (MS 2010/2013/2016) – 5 hodín intenzívneho tréningu TOP techník pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint

 • Hromadná korešpondencia – Tlačenie a posielanie hromadných dokumentov, s možnosťou automatického vkladanie adries a drobných odchýlok v konkrétnych položkách, ktoré vytvoríte behom niekoľkých minút
 • Prezi a iné – predstavenie ďalších interaktívnych možností tvorby prezentácií

(najlepšie sa učiť na notebook-u, ktorý používate, pre efektívnejšie osvojenie si naučeného)

 • Tipy a triky (Populárne vstupy, zaujímavosti a trendy).

6. modul

Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie

 • Rozdiely v správaní v spoločnosti a v práci
 • Vzdanie úcty a prednostné poradia
 • Pozdrav, privítanie, predstavovanie
 • Tykanie a vykanie, oslovovanie, rozdiel slečna/pani
 • Podávanie rúk a bozky
 • Správne dohodnutie pracovného stretnutia, zasadací poriadok na stretnutí, usádzanie v aute
 • Rokovacia miestnosť a jej príprava, občerstvenie pre návštevy (zásady a pravidlá podávania)
 • Prijímanie domácich a zahraničných návštev (Tvorba agendy: program, ubytovanie, doprava, uvítanie a lúčenie, tlmočenie, dary – výber a spôsob odovzdávania)
 • Slovník spoločenského dress code-u a správny image – Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia v kocke, módne trendy, vôňa, úprava tváre, vlasov a rúk
 • Pozvánky – ako ich písať a čítať, čo má obsahovať, na čo sa prípadne pýtať pri potvrdzovaní
 • Vizitky a práca s nimi
 • Najčastejšie prehrešky na spoločenských podujatiach
 • Profesionálna hospodárska, korešpondencia, v duchu vybavovania pohľadávok (ešte pred splatnosťou faktúry – prevencia vzniku pohľadávok; po dobe splatnosti faktúry – vymáhanie pohľadávok), reakcia na najčastejšie námietky a argumentácie v obchodnom styku, reakcie na sťažnosti, ale aj pochvaly a ocenenia, ai…

Jahôdka na torte – 7. modul

Osobný imidž a štylistika, líčenie, úprava tváre a vlasov, v zmysle typológie farieb, vedený a vyučovaný profesionálnou vizážistkou 3–5-hod kurz pre dokonalý styling, sebalíčenie, zahŕňajúci:

 • Starostlivosti o pleť, ruky
 • Denné líčenie, prípadne nahé líčenie, biznis líčenie, príležitostné spoločenské líčenie
 • Poradenstvo a záverečná úprava vzhľadu profesionálnym vizážistom
 • Konzultácie k vhodnej úprave vlasov, vzhľadu, vhodného oblečenia ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i pracovnej pozície
 • + Možnosť fotenia profesionálnym fotografom (vyhotovenie profesionálne upravených biznis fotografií od 3ks. – do výročnej správy, produktových materiálov, iné)

Táto služba je nad rámec, s možnosťou špeciálnej ceny 40,–€

Ponúkame Vám zážitkové sedenia, opreté o moderné postupy ako i know-how školiteľov, nadobudnuté dlhoročnou praxou a ďalším kontinuálnym vzdelávaním. Tréning je špeciálne zostavený, za účelom získavania a osvojovania si nových moderných techník, zručností a postupov. Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Forma školenia:

– Prednáška, demonštrácia a simulácia, mentoring
- Diskusia, interakcia, rozvojové cvičenia
- Koučing, koučovacie princípy

Cena zahŕňa:

 • Lektorky a vizážistu
 • Občerstvenie, teplý obed (počas trvania kurzu)
 • Študijné materiály, pracovné podklady, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Za účelom efektívneho osvojenia naučeného, získania návyku, poskytujeme (online/skype) 60 minútový Koučing, v hodnote 90,–€ grátis (možnosť uplatniť do 3. mesiaca, po tréningu).

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka! Viac sa o nás a tréningoch určených pre asistentky dozviete TU: http://www.espiral.sk/asistentky/

Bude nám cťou pracovať s Vami.

Lektor:
Erika Feketová, Zuzana Dranačková

Termíny kurzov

27.11.2017 - 29.11.2017

1. termín: max 4 účastníci

Prihlásiť sa
14.12.2017 - 15.12.2017

2. termín: max 4 účastníci

Prihlásiť sa
24.01.2018 - 26.01.2018

1. termín: max 4 účastníci

Prihlásiť sa
01.02.2018 - 02.02.2018

2. termín: max 4 účastníci

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť


Adresa
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 221 *** zobraziť

mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť

web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)