Kurz: Kurz kuričov Michalovce

Popis kurzu

Prostredníctvom odbornej prípravy sa osoby poverené obsluhou zariadenia oboznámia, alebo si doplnia vedomosti, s tými predpismi z hľadiska BOZP a ustanovenými technickými podmienkami pre prevádzkovanie plynových zariadení, ktorých znalosť je pri výkone ich pracovnej činnosti nevyhnutná. Touto odbornou prípravou sa zo strany zamestnávateľa zabezpečuje plnenie príslušných ustanovení zákonných predpisov a to najmä zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 6. Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 zákona NR SR č.124/2006 Z.z.Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú obsluhu kotlovCertifikát

Kuričský preukazKontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 56/688 38 22
avmi@aveducation.sk


Organizátor