Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Novinka:

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

Ing. Jana Turóciová – špecialistka na problematiku účtovníctva – odprezentuje účtovnú závierka za rok 2015 Ing. Mária Dimitrovová – špecialistka na daň z príjmov – poskytne návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2015 a informácie o zmenách v roku 2016

Obsah:

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a daň z príjmov právnických osôb za rok 2016

1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2016

1.1 Zmeny zavedené zákonom o účtovníctve – reálna hodnota

1.2 Zmeny zavedené do Postupov účtovania pre podnikateľov

2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2016 so zameraním na právnické osoby

3. Mikro, malá, alebo veľká účtovná jednotka

3.1 Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2016

3.2 Prehľad účtovných zásad a metód podľa veľkostných skupín

3.3 Problematika zmien metód pri zmene veľkostných skupín

4. Vybrané okruhy účtovania a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

4.1 Reštrukturalizácia – u dlžníka, u veriteľa

4.2 Podiely na zisku

4.3 Zámenná zmluva

4.4 Finančný prenájmu (lízingu) – predčasné ukončenie – krádež, postúpenie na nového nájomcu

5. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

5.1 Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

5.2 Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania

6. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

− časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely

7. Opravy chýb minulých účtovných období a ich vplyv na základ dane z príjmov

8. Zistenie VH

9. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby

  • mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení; pohľadávky – opravné položky, odpis; zmarené investície; nezaplatené záväzky; zdanenie luxusu; sponzorské u sponzorovaného, u sponzora; transferové oceňovanie a zmeny v dokumentačnej povinnosti; finančný majetok; daňové odpisy majetku; pravidlá nízkej kapitalizácie; atď.)

10. Umorovanie daňovej straty

11. Odpočet nákladov na výskum a vývoj

12. Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky na daň, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii

12.1 Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov

12.2 Účtovanie o dani z príjmov, alebo daňovej licencii

13. Zostavenie účtovnej závierky

13.1 Mikro účtovné jednotky (prevodový mostík z malej na mikro ÚJ

13.2 Malé účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na malú ÚJ)

13.3 Veľké účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ)

14. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

− overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

15. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

  • povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2016

16. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2017

16.1 Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania

16.2 Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby

17. Diskusia

Lektor:
Ing. Jana Turóciová + Ing. Mária Dimitrovová

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Magistrát mesta Košice - Biely dom, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)