Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb za rok 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

Ing. Jana Turóciová – špecialistka na problematiku účtovníctva – odprezentuje účtovnú závierka za rok 2017 Ing. Mária Dimitrovová – špecialistka na daň z príjmov – poskytne návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2017 a informácie o zmenách v roku 2018

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

  1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2017 so zameraním na právnické osoby
  2. Mikro, malá, alebo veľká účtovná jednotka

2.1 Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť preradenia do inej veľkostnej skupiny 2.2 Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku (vrátane prevodového mostíka)

3. Vybrané okruhy účtovania a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov 3.1 vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách, v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným účtovným jednotkám 3.2 Základné metódy účtovania výskumu a vývoja 3.3 vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie

4. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh 4.1 Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam 4.2 Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania

5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov 5.1 časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely

6. Opravy chýb minulých účtovných období a ich vplyv na základ dane z príjmov

7. Zistenie VH

8. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby

8.1 Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení; pohľadávky – opravné položky, odpis; záväzky; majetok, zmarené investície, zdanenie luxusu; transferové oceňovanie; finančný majetok; pravidlá nízkej kapitalizácie; atď.)

9. Umorovanie daňovej straty

10. Odpočet nákladov na výskum a vývoj

10.1 Mimoúčtovné úpravy základu dane v súvislosti s výskumom

11. Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky na daň, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii 11.1 Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov 11.2 Účtovanie o dani z príjmov, alebo daňovej licencii

12. Zostavenie účtovnej závierky 12.1 Mikro účtovné jednotky (prevodový mostík z malej na mikro ÚJ 12.2 Malé účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na malú ÚJ) 12.3 Veľké účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ)

13. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

  • overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

14. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

  • povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, novinka – záväzné tlačivo oznámenia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2017
  • tlačivá pre daň vyberanú zrážkou – zmeny

15. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2018 15.1 Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania 15.2 Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby

16. Diskusia

Lektor:
Ing. Jana Turóciová + Ing. Mária Dimitrovová

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Magistrát mesta Košice - Biely dom, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)