DETAIL KURZU

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb za rok 2018

Od:

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

Ing. Jana Turóciová – špecialistka na problematiku účtovníctva – odprezentuje účtovnú závierka za rok 2018 Ing. Mária Dimitrovová – špecialistka na daň z príjmov – poskytne návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2018 a informácie o zmenách v roku 2019

Obsah kurzu

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a daň z príjmov právnickej osoby za rok 2018

1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018

 • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
 • Virtuálna mena
 • Archivácia účtovných dokladov
 • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty

2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2018 so zameraním na právnické osoby

 • Tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
 • Oslobodené príjmy
 • Daňové výdavky a daňovo neuznané výdavky – odpisovanie budov u poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a zákone o konkurze a reštrukturalizácii, náklady na dopravu a ubytovanie zamestnancov, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie obchodných podielov a iné
 • Exit tax a osobitný základ dane
 • Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
 • Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách
 • Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – digitálne platformy, zdaňovanie služieb a iné
 • Úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
 • Duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
 • Virtuálna mena
 • Transferové oceňovanie – nové usmernenie MF SR k obsahu dokumentácie a iné

3. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka

 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
 • Zmena veľkostnej skupiny

4. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

 • Výskum a vývoj
 • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, zrážková daň z likvidačného zostatku
 • Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie nedokončenej výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A v nadväznosti na povinnosť vykonania auditu

5. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

 • Kontrola bilančnej kontinuity
 • Triedenie účtovných dokladov
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

6. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

 • oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň a ďalšie

7. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby

 • mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, majetok, zdanenie luxusu, reklamné predmety, cestovné náhrady, pravidlá nízkej kapitalizácie, umorovanie daňovej straty a ďalšie)

8. Daň z príjmov a zápočet daňovej licencie od 1.1.2018

9. Zostavenie účtovnej závierky

 • Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 • Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

10. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
 • Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky

11. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

 • povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2017

12. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2019

 • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
 • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby

13. Diskusia

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor