Kurzy BOZP a PO VaV - bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na nový rok ten správny krok – urobte si kurz a získajte kvalitné vedomosti a praktické zručnosti vo VaV Akademy.

 • vyberte si z kurzov a školení BOZP a PO realizovaných na základe Oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce:

Výchova a vzdelávanie BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

 • s cieľom zabezpečiť nadobudnutie potrebných znalostí z oblasti BOZP pre kvalifikovaný výkon profesie bezpečnostného technika v rámci celého Slovenska
 • v ponuke aj aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Výchova a vzdelávanie TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

 • s cieľom vyškoliť kvalifikovaných technikov požiarnej ochrany, odborníkov na danú oblasť
 • v ponuke aj ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 • s cieľom zabezpečiť správne vedomie pre organizačné zabezpečenie bezpečnostno–technických opatrení pracovných činností a vytvárania bezpečnostno–zdravotných podmienok na pracovisku

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Kompletnú ponuku kurzov z oblasti BOZP a PO nájdete TU: http://www.vavakademy.sk/kurzy-bozp-a-technik-po

Cieľová skupina

⇒ zamestnanci, vedúci zamestnanci, živnostníci, zamestnávatelia a všetci záujemcovia o prácu v oblasti BOZP a PO

Obsahová náplň

V priebehu kurzu Výchova a vzdelávanie BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV sa naučíte:

 • preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
 • vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP
 • koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP a OPP
 • vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa a ostatných vedúcich zamestnancov
 • hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy
 • vyšetrovať pracovné úrazy a navrhovať nápravné a preventívne opatrenia
 • koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • spolupracovať pri jednaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Počas kurzu Výchova a vzdelávanie TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY získate znalosti z:

 • organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
 • legislatívneho rámca a predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
 • procesov horenia a hasenia
 • požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a umiestnenia technických/technologických zariadení
 • zásad skladovania/manipulácie horľavých látok a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
 • funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení a prostriedkov
 • určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

Kurz Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov obsahuje:

 • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravenými zákonmi a právnymi predpismi, zaistenie BOZP pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
 • vnútorné predpisy a pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom
 • zásady bezpečného správania na pracovisku

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 176 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Marcela Anderková
mobil: +421 948 996 639
e-mail: info@vav.sk

Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu. V Prešove nás nájdete na pobočke VaV na adrese Hlavná 50 a v Sabinove na adrese Námestie slobody 27.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape