Detail kurzu

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek štandardu OHSAS 18001:2007 na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia (MSBOZ)

Popis kurzu

Účastníci získajú informácie o požiadavkách štandardu OHSAS 18001:2007 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií. Tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedeného štandardu v praxi. Budúci audítori sa naučia ako pri auditovaní MS BOZ využívať výsledky analýzy a posúdenia bezpečnostných a zdravotných rizík. Počas tréningu skúsení lektori poskytnú účastníkom veľa reálnych príkladov z rôznych odvetví hospodárstva, kde nedostatočná úroveň riadenia spôsobila nehodu alebo úraz a budú prezentovať spôsob predchádzania týmto haváriám vrátane role interných audítorov pri zvyšovaní efektívnosti riadenia v danej oblasti. Zároveň sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je komplexnosť analýzy rizík, vhodnosť komunikácie a úroveň zainteresovanosti pracovníkov, dostupnosť zdrojov, riadenie jednotlivých typov ohrození a ich zdrojov – nebezpečenstiev, akcieschopnosť havarijných zložiek a znalosť evakuačných a záchranných postupov, monitorovanie incidentov, ohrození a nebezpečenstiev alebo efektívnosť nápravnej a preventívnej činnosti. Kombináciou účasti na tréningu Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011 získa účastník osvedčenie interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia.

Obsah kurzu

● Úvod do problematiky, význam a štruktúra požiadaviek normy OHSAS 18001 ● Politika BOZP, posudzovanie rizík ● Modelové cvičenie: analýza a klasifikácia rizík ● Plánovanie v rámci systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia ● Štruktúra a zodpovednosť, príprava pracovníkov, konzultácie a vyrozumenie ● Dokumentácia a jej riadenie, riadenie rizík, havarijná pripravenosť a odozva ● Kontrola a nápravná činnosť, interný audit MS BOZ ● Preskúmanie vedením ● Modelové cvičenie: analýza zistení z interného auditu MS BOZ

Cieľová skupina

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách štandardu OHSAS 18001:2007 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Henrieta Mullerová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk

Organizátor