„Chemická bezpečnosť – právne požiadavky EÚ a SR - nariadenia EP - REACH, CLP, chemický zákon, nariadenie vlády SR – ochrana pred chemickými faktormi a správna podniková prax pri zaobchádzaní s chemickými látkami a zmesami“

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • poskytnúť účastníkom prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre vybrané, dôležité oblasti ochrany ŽP pre podnikateľské subjekty (vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, chemická bezpečnosť – nakladanie s chemickými látkami a prípravkami (vrátane novej európskej chemickej legislatívy – REACH), prevencia závažných priemyselných havárií, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, obaly, hodnotenie vplyvov na životné prostredie).

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so zaobchádzaním chemickými látkami a prípravkami, so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s ochranou životného prostredia alebo za prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva (norma EN ISO 14001:2004), systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (norma OHSAS 18001:2007) alebo pre tých, ktorí budú audítormi týchto manažérskych systémov.

Obsahová náplň

  • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti podľa: zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvádzania chemických látok a zmesí na trh (chemický zákon), zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
  • Nová európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich používania podľa – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH): globálne problémy chemických faktorov z hľadiska ochrany zdravia človeka a životného prostredia a ciele nariadenia REACH; termíny a povinností výrobcov, dovozcov, následných užívateľov CHL; predregistrácia, registrácia, autorizácia CHL; dokumentácia k REACH; karty bezpečnostných údajov; komunikácia v REACH; otázky a odpovede k najčastejším problémom k implementácii REACH v podmienkach priemysel. podniku.
  • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – „nariadenie CLP“ (Classification, Labelling and Packaging): povinnosti pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov ohľadne klasifikácie, označovania, oznamovania látok a zmesí,
  • prehľad dôležitých zmien: zoznam látok s ich harmonizovanou klasifikáciou a prvkami označovania na úrovni ES, stanovenie kritérií klasifikácie pre jednotlivé triedy nebezpečnosti látok a ich zmesí, zavedenie nových klasifikačných kódov pre označenie tried a kategórií nebezpečnosti, zavedenie nových kódov výstražných upozornení (namiesto doteraz používaných „R-viet“), zmeny bezpečnostných upozornení (namiesto doteraz používaných „S-viet“), zmeny v kódov piktogramov a výstražných slov, pravidlá pre obsah etikety k baleniu CHLaP, prechodné obdobia platnosti „nariadenia CLP“.

Lektor:
Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+ 42 903580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)