„Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k požiadavkám normy EN ISO 14001:2015“

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • rozšíriť právne-environmentálne povedomie účastníkov, získať prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre vybrané dôležité oblasti ochrany ŢP pre organizácie vo väzbe na požiadavky prvkov normy EN ISO 14001 (SEM)
  • poskytnúť vzory dokumentácie pre riadenie činnosti v oblasti OŢP vo väzbe na požiadavky SEM a príslušné právne predpisy SR pre oblasť OŽP.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia na jednotlivých úsekoch starostlivosti o ŽP, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii alebo pre tých, ktorí budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001.

Obsahová náplň

Požiadavky prvkov normy EN ISO 14001 vo väzbe na požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany životného prostredia Prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre jednotlivé oblasti starostlivosti o ŽP:

  • vodné hospodárstvo,
  • odpadové hospodárstvo,
  • ochrana ovzdušia,
  • chemická bezpečnosť – nakladanie s chemickými látkami a zmesami, registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií (nariadenie EU REACH), globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS, nariadenie EÚ CLP),
  • prevencia závažných priemyselných havárií,
  • integrovaná prevencia a kontrola znečistenia,
  • obaly,
  • hodnotenie vplyvov na životné prostredie,

Lektor:
Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+ 42 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)