Príprava a riadenie projektov - Modul B/ Implementácia projektov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vzdelávací program Príprava a riadenie projektov je modulovo zostavený program ďalšieho vzdelávania, ktorý vedie k rozšíreniu alebo prehĺbeniu existujúcich zručností účastníka v oblasti prípravy a riadenia projektov.

Modul B – Implementácia projektu obsahuje úvod do Programového obdobia 2014–2020 a dve fázy projektového cyklu. Fáza implementácie projektu sa zameriava najmä na význam monitorovania pri realizácii projektu pomocou stanovených indikátorov a na prípravu žiadostí o platbu. Fáza hodnotenie a audit pojednáva o metódach hodnotenia projektov a ich význame pre cieľové skupiny.

Dôležitým prvkom kurzu je jeho interaktivita, ktorá je zabezpečená prípadovými štúdiami, príkladmi z praxe, diskusiami, prácou na internete a prezentáciou výsledkov.

Cieľová skupina

Vzdelávací program je určený:

  • projektovým manažérom v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi buď na strane riadiaceho orgánu (programovanie), alebo na strane žiadateľa:
  • riaditeľom/zástupcom ZŠ, stredných škôl, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie štrukturálnych fondov
  • vysokoškolským učiteľom zapojeným do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
  • pracovníkom samospráv na rôznych oddeleniach, kde sa využívajú európske fondy
  • pracovníkom štátnej správy, ktorí sa zaoberajú manažovaním európskych fondov (programovanie)
  • strednému a nižšiemu manažmentu v malých a stredných podnikoch
  • vo všeobecnosti pre každého záujemcu, ktorý si chce osvojiť metódu efektívneho manažmentu s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
  • vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať si svoje zručnosti
  • bežná skupina vo vzdelávacom programe má do 15 členov

Obsahová náplň

B1/Programové obdobie 2014–2020, Partnerská dohoda, operačné programy, iné zdroje financovania projektov, princíp partnerstva

B2/ Prehľad prípravy projektu – zhrnutie základných informácií z Modulu A (analytická a plánovacia fáza projektu)

B3/ Prehľad dokumentov potrebných k podaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následné podpísanie zmluvy s riadiacim orgánom (RO) a dokumenty pre prijímateľov NFP, usmernenia RO, príručka pre prijímateľa NFP, príručka pre finančné riadenie projektu a manuál publicity

B 4/ Manažment projektu, projektový tím

B5/ Realizácia aktivít projektu podľa plánu aktivít, plán finančných tokov

B6/ Diseminácia, ďalšie využitie (exploatácia) výsledkov projektu -udržateľnosť výsledkov projektu po ukončení financovania

B7/ Monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele výstupov, výsledku, a dopadov, organizovanie monitorovacích návštev, príprava monitorovacích správ

B8/ Stanovenie typu platby, pravidlá vypracovanie žiadosti o platbu, periodicita platieb

B9/Hodnotenie výsledkov projektu, typy hodnotenia, ciele hodnotenie, metódy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia (ukážka hodnotiacej správy)

B10/ Európska pridaná hodnota v medzinárodných projektoch

Lektor:
PhDr. Zuzana Štefániková

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu akreditovaný Ministerstvom školstva SR/akreditácia ďalšieho vzdelávania

Termíny kurzov

14.03.2017 - 16.03.2017

vo Svätom Jure; uzávierka prihlášok je 7.3.2017

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Zuzana Štefániková
tel: 02/4497 0452-53
mobil: +421 910 128 776
e-mail: zuzana.stefanikova@ainova.sk

Adresa
Košice, Svätý Jur

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02/4497 0449-53
email: ainova@ainova.sk
web: www.ainova.sk

Adresa
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur Zobraziť na mape