DETAIL KURZU

Vzdelávanie mobilných zamestnancov (referentských vodičov)

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

vykonať oboznámenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá s platnými právnymi predpismi

Obsah kurzu

Zákon č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách

Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Zákon č. 461/ 2007 Zz o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave

Zákon č. 462/2007 Zz o organizácii pracovného času v doprave

Vyhl. MZV č. 108/1976 Zb.o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

Cieľová skupina

referentskí vodiči a závozníci

Certifikát Doklad o absolvovaní, platí 2 roky Poznámka k cene

http://www.ohsas.eu.sk/aktuality

Kontaktná osoba

Vladimír Švec, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor