Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdňový seminár, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Skúsení lektori sú zárukou kvalitných informácií, krásne prostredie zárukou oddychu.

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

1. deň – obsah školenia

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 • Pohonné látky, ich zobrazenie v účtovníctve a uplatnenie do daňových výdavkov (uplatňovanie pohonných výdavkov do daňových výdavkov; možnosti a, spôsoby uplatňovania výdavkov na pohonné látky do daňových výdavkov, výhody a nevýhody rôznych spôsobov uplatňovania pohonných látok do daňových výdavkov, nákup pohonných látok v IČŠ, účtovanie a problematika DPH)
 • Reklama (účtovné a daňové aspekty reklamy, formy a spôsoby reklamy, reklamné predmety, výherné súťaže, webové stránky, zľavové poukážky, sponzoring, daňovo uznané výdavky, problematika DPH)
 • Rezervy (účtovanie – tvorba, použitie a zrušenie, daňovo uznaná tvorba rezerv)
 • Zahraničné závislé osoby a vykazovania v poznámkach a v daňovom priznaní (úprava základu dane z príjmov zahraničných závislých osôb, výnimky v úprave základu dane z príjmov)
 • Licenčné poplatky (zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, účtovanie, oznamovacia povinnosť, dôsledky nezaplatenia zrážkovej dane z licenčných poplatkov)
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (časové rozlíšenie z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, výnimky z časového rozlišovania)
 • Opravné položky a odpis pohľadávok (tvorba, zúčtovanie a zrušenie opravných položiek, daňové dôsledky, dlžníci v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii, dlžníci vymazaný z OR SR ex offo, účtovné a daňové dôsledky odpisu pohľadávky)
 • Kurzové rozdiely (kurzové rozdiely so zameraním na prijaté a poskytnuté preddavky v obchodných a pracovno-právnych vzťahoch)
 • Odpisy majetku (účtovné a daňové odpisy DHM, DNM a majetku obstaraného finančným prenájmom; rovnomerné a zrýchlené odpisovanie majetku)
 • DPH z IČŠ (nákupy uskutočnené v IČŠ, povinnosti zdaniteľných osôb a platiteľov DPH, účtovanie DPH platenej v IČŠ a požiadanie o vrátenie dane)

2. deň – obsah školenia

Reklama z účtovného a daňového hľadiska

 • Podstata pojmu reklama.
 • Prostriedky reklamy.
 • Reklamné nosiče.
 • Reklamné a propagačné predpisy.
 • Náklady na reprezentáciu a pohostenie.
 • Časové rozlíšenie nákladov na reklamu a výnimky z časového rozlíšenia.
 • Reklama a nepodnikateľské subjekty.
 • Reklama a propagácia vo vzťahu k zahraničiu.
 • Reklama a zákon o dani z príjmov.
 • Reklama a zákon o DPH.
 • Reklama a jej zaúčtovanie v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania.
 • Diskusia.

Pohľadávky komplexne (vznik, postúpenie, odpis, inventarizácia)

 • Náležitosti účtovného dokladu – faktúry.
 • Účtovanie a oceňovanie pohľadávok pri ich vzniku.
 • Účtovanie a oceňovanie pohľadávok v cudzej mene pri ich vzniku.
 • Vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP).
 • Účtovanie a oceňovanie postúpených pohľadávok.
 • Účtovanie a oceňovanie postúpených pohľadávok v cudzej mene.
 • Odpis pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska.
 • Inventarizácia pohľadávok.
 • Vykazovanie pohľadávok.
 • Daňová problematika v súvislosti s pohľadávkami (DPH, DzP).
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

3. deň – obsah školenia

Odložená daň v účtovníctve podnikateľského subjektu

 • Legislatívna úprava.
 • Odpočítateľné dočasné rozdiely.
 • Zdaniteľné dočasné rozdiely.
 • Praktické príklady vzniku dočasných rozdielov.
 • Spôsob výpočtu odloženej dane.
 • Účtovanie odloženej dane.
 • Vykazovanie odloženej dane.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Reporting materskej spoločnosti ( IFRS 3)

 • Identifikácia podnikovej kombinácie
 • Akvizičná metóda – reporting pre materskú spoločnosť ku dňu akvizície:
 • určenie dátumu akvizície
 • vykazovanie a oceňovanie identifikovateľného nadobudnutého majetku, prevzatých záväzkov
 • vykazovanie a oceňovanie goodwillu alebo zisku z výhodnej kúpy
 • Následné oceňovanie a účtovanie po akvizícií.
 • reporting pre materskú spoločnosť po akvizícii.
 • Základné rozdiely medzi IFRS a postupmi účtovania používanými v SR
 • Ilustrácia reportingu na príkladoch.

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.- Dlhoročný odborník na problematiku účtovníctva a daní, lektor viacerých odborných seminárov, autor odborných článkov a publikácii v renomovaných vydavateľstvách vrátane príspevkov do novín a Ing. Jana Mundierová - Pôs

Termíny kurzov

17.05.2017 - 19.05.2017

8.30-16.00 (Vysoké Tatry)

Prihlásiť sa
18.09.2017 - 20.09.2017

8.30-16.00 (Vysoké Tatry)

Prihlásiť sa
08.11.2017 - 10.11.2017

8.30-16.00 (Vysoké Tatry)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Vysoké Tatry

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape