Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH seminár/školenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zákon o DPH a účtovanie problematiky v príkladoch

Zmeny od 1.1.2016

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

1/ Zmeny v registrácii pre daň (zábezpeka, dobrovoľná registrácia)

2/ Základ dane pri dovoze tovaru

3/ Podmienky uplatnenia oslobodenia od dane pri predaji investičného majetku podľa § 42 zákona o DPH

4/ Odpočítanie dane v pomernej výške podľa § 49 ods. 5 a § 49a zákona o DPH

5/ Odpočítanie dane zo služieb pri registrácii

6/ Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, poznatky z praxe

7/ Prenos povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia pri dodaní tovaru, ak dodávateľom tovaru je zahraničná osoba a miesto dodania tovaru je v SR

8/ Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác:

  • mechanizmus, podmienky uplatňovania
  • účtovanie stavebných prác s dôrazom na DPH, uplatňované spôsoby účtovania podľa postupov účtovania, stručne k účtovaniu zákazkovej výroby, k účtovaniu výstavby nehnuteľnosti na predaj a k účtovaniu obstarávania nehnuteľnosti na účely ďalšieho predaja po vykonaní opráv alebo technického zhodnotenia
  • režim DPH pri dodaní stavebných prác v reťazci subdodávateľ – dodávateľ – investor
  • vznik daňovej povinnosti, určenie základu dane, zádržné – režim DPH , účtovanie o zádržnom
  • oprava základu dane a oprava nesprávne uplatneného režimu DPH
  • administratívne povinnosti dodávateľa a odberateľa stavebných prác – vyhotovovanie a náležitosti faktúr, uvádzanie údajov v DP a KV, vedenie záznamov
  • sekcia F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (identifikácia jednotlivých činností podľa kódov 41 – 43 klasifikácie CPA)

9/ Prenos povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia pri dodaní tovaru, ak dodávateľom tovaru je zahraničná osoba a miesto dodania tovaru je v SR

Pripravované zmeny od 1.1.2017

10/ Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

11/ Odpočítanie dane zahraničnou osobou

12/ Náhrada za zadržanie NO počas daňovej kontroly

13/ Zmeny vo vypĺňaní KV

14/ Samozdanenie pri dovoze – odložená účinnosť

15/ Diskusia

Lektor:
Ing. Anna Jurišová + Ing. Jana Turóciová

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)