Kurz: Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Popis kurzu

Absolvent je schopen se aktivně podílet na řešení problematiky BOZP.

Cílem kurzu je příprava účastníků kurzu na zkoušku OZO – ,,Odborně způsobilá osoba“ – odborná způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele zajišťováním a prováděním úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na plnění úkolů v prevenci rizik možného ohrožení života nebo poškození zdraví osob.

Součástí kurzu jsou přednášky zaměřené na okruhy otázek stanovené NV č. 592/2006 Sb., o zkoušce z odborné způsobilosti a dále související požadavky stanovené právními předpisy pro oblast BOZP. Ostatní účastníci kurzu, kteří nechtějí zkoušku odborné způsobilosti absolvovat, získají na kurzu ucelené informace o problematice BOZP, tzn. celkový přehled o právních požadavcích s vazbou na BOZP.Obsah kurzu

1. Všeobecný úvod do problematiky BOZP:

 • základní zásady BOZP,
 • vazba na EU (směrnice EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady),
 • vazba na české technické normy,
 • vazba na harmonizované normy,
 • nadřazené a kontrolní orgány,
 • terminologie v BOZP,
 • právní registr platný pro BOZP,

2. Seznámení se zásadami a ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

3. Právní a ostatní předpisy:

 • seznámení se zásadami a ustanoveními zákonů číslo 309/2006 Sb., č. 372/2011 Sb., č. 22/1997 Sb., č. 40/1964 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 133/1985 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 266/2006 Sb., č. 350/2011 Sb. a zákon č. 499/2004 Sb.
 • seznámení se zásadami a ustanoveními nařízení vlády (NV) č. 11/2002 Sb., č. 21/2003 Sb., č. 27/2002 Sb., č. 28/2002 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.
 • seznámení se zásadami a ustanoveními nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 201/2010 Sb., č. 495/2001 Sb., č. 567/2006 Sb., 91/2010 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.
 • seznámení se zásadami a ustanoveními vyhlášek číslo 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 48/1982 Sb., č. 50/1978 Sb., č. 77/1965 Sb., č. 87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb., č. 288/2003 Sb., č. 432/2003 Sb., 402/2011 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb.
 • seznámení s nejdůležitějšími nařízení Evropského parlamentu a Rady, např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
 • seznámení s hlavními zásadami některých norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN 33 1600, ČSN EN 12 480–1 aj.

Poznámka: Všechny právní předpisy jsou míněny :“v platném znění“Cieľová skupina

Manažerům, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, bezpečnostním technikům, úředníkům státní správy a samosprávy, personalistům, poradcům a auditorům, zástupcům zaměstnanců (odborářům, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP) a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání. Kurz je dále určen všem, kteří se chtějí připravit na zkoušku odborně způsobilé osoby v prevenci rizik s cílem získat osvědčení o odborné způsobilosti.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 7 920,00 Kč bez DPH (9 583 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 6 600,00 Kč bez DPH (7 986 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor