Mzdově personální profesionál®

Základné info
  • Termín kurzov: 20.11.2017 - 27.11.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 15 222 Kč (12 580 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1705820 - 12 580 Kč + DPH Základní cena, kód: 170582A - 23 902 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170582B - 33 966 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170582C - 42 772 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte s očekávanými změnami pro rok 2018, pokud budou v době konání kurzu známé.

Závěrečné téma „personální a organizační audit“ vás seznámí s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí.

Cieľová skupina

Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.

Obsahová náplň

  1. seminář:
  2. 11. 2017; 9:00–17:00 – PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech – způsoby vzniku pracovního poměru – pracovnělékařské služby – změny pracovního poměru – skončení pracovního poměru – překážky v práci – pracovní doba – mzda a plat – druhy a výměra dovolené – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – kvalifikační dohody – aktuality ke dni konání semináře.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

2. seminář: 21. 11. 2017; 9:00–17:00 – MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – Ing. Olga Krchovová Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře – průměrný výdělek a jeho formy a uplatnění – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti – nejnižší úrovně zaručené mzdy – srážky ze mzdy – insolvence zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele – dovolená při rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní době – stanovení nároků, krácení dovolené, převody zůstatků dovolené – hlavní změny v letech 2016, 2017 a očekávané změny pro rok 2018. Diskuze, odpovědi na dotazy.

3. seminář: 22. 11. 2017; 9:00–12:15 – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace – účast na nemocenském pojištění – okruh pojištěných osob – podmínky účasti na nemocenském pojištění – vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. DÁVKY NP: Podmínky nároku na dávky NP – výše dávek, jejich výpočet a výplata – uplatnění nároku na dávky – povinnosti zaměstnavatele v NP.

13:00–15:45 – POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální informace z legislativy – poplatníci pojistného a odvod pojistného – vyměřovací základy – sazby pojistného – maximální vyměřovací základ – přehled o výši pojistného – změny – přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy.

16:00–19:00 – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – Jana Dorčáková Okruh pojištěných osob – jednotlivé druhy důchodů a jejich výše – úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění. VEDENÍ ELDP: Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce – vzorové příklady – nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti. NEZBYTNÁ SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI SEPISOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DŮCHODY: Používané tiskopisy – další aktuální informace. Diskuze, odpovědi na dotazy.

4. seminář: 23. 11. 2017; 9:00–13:00 – CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – JUDr. Marie Salačová Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah – vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích – odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě – významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad – taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují – výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců – jednotlivé druhy cestovních náhrad – problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného – nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.) – paušalizace cestovních náhrad – poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci – právní úprava závodního stravování. Diskuze, odpovědi na dotazy.

5. seminář: 23. 11. 2017; 14:00–17:00 – ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová Novinky ve zdravotním pojištění – předpisy a zdroje informací – výběr/změna zdravotní pojišťovny – kategorie plátců pojistného, souběhy – plnění oznamovací povinnosti – kódy změn, chyby – vyměřovací základy, výjimky – dokladová kontrola, shrnutí – cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled – postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy – směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení – příklady z praxe. Diskuze, odpovědi na dotazy.

6. seminář: 24. 11. 2017; 9:00–13:00 – ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – Ing. Marie Hajšmanová AKTUÁLNÍ PODOBA DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ OD LEDNA 2018: Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2018 – poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření v podmínkách roku 2018 – daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku – povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance – sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi – náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví. Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:30–15:30 TEST IES.

7. seminář: 27. 11. 2017; 9:00–16:00 – PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY – doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Personální a organizační audit – jeho význam a funkce – cíle personálního a organizačního auditu – význam auditu vnitřní komunikace – metody, postupy a předpoklady personálního a organizačního auditu – kvalifikace pro výkon auditu – optimalizace personálních kapacit organizace a její metody – řízení a komunikace personálních a organizačních auditů – interpretace výsledků a doporučení personálních auditů – implementace závěrů personálního a organizačního auditu – ukázky personálních a organizačních auditů. Diskuze, odpovědi na dotazy.

Lektor:
Ing. Olga Krchovová

Termíny kurzov

20.11.2017 - 27.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)