Kurz: Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu zo stavieb

Popis kurzu

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb- 10.hod.

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v súlade s NV SR 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci a novelizáciou Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnou od 1.8.2014.

Aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb- 10 hod.

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v súlade s novelizáciou Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnou od 1.8.2014. Uvedenú aktualizačnú prípravu sú pracovníci povinní absolvovať 1× za 5 rokov resp. podľa prechodných ustanovení Zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení.

Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č. POA: 3247/2011/69/3. Účastník získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.Cieľová skupina

Vzdelávací program je určený pre spoločnosti zaoberajúce sa sanáciou, demontážou a odstraňovaním materiálov s obsahom azbestu alebo spoločnosti likvidujúce stavebný materiál s obsahom azbestu. Odborná príprava pre zamestnancov a osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je určená fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa pripravujú na získanie oprávnenia na odstraňovanie azbest a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. V súlade so zákonom 355/2007 Z.z. je osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, rovnako povinná zabezpečiť najmenej každých 5 rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre zamestnancov a osobu zodpovednú za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.Kontaktná osoba

Darina Tresová
+421 55/671 27 94
medison@medison-pzs.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena