DETAIL KURZU

Odborné minimum pre znalcov

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

Obsah kurzu

Tématické celky:

  • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
  • Súdne inžinierstvo

Kurz prebieha formou prednášok, diskusií, riešenia prípadových štúdií, výmeny poznatkov navzájom medzi účastníkmi. Záverečná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a ústnej časti. Výsledok sa hodnotí stupňami VYHOVEL / NEVYHOVEL. Úspešní absolventi získajú Osvedčenie, ktoré je jednou z podmienok zápisu do Zoznamu znalcov tlmočníkov a prekladateľov.

Rozsah štúdia: 44 vyučovacích hodín pre znalcov 36 vyučovacích hodín pre prekladateľov a tlmočníkov

Cieľová skupina

  • Znalci, prekladatelia a tlmočníci – fyzické osoby
  • Znalci v znaleckých organizáciách, ktorí vykonávajú funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z.
  • Odborní pracovníci znaleckých a prekladateľských organizácií
  • Odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno-znaleckej činnosti
  • Uchádzači o zápis do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov

Kontaktná osoba

Ing. Ingrid Sieglová
+421 2/672 951 78
znalectvo.bbs@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor