Kurz: SPRÁVNE KONANIE - výklad zákona s príkladmi praktickej aplikácie

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacieho programu je:

 • sprostredkovať účastníkom výklad právnych noriem v oblasti správneho poriadku a kontrolnej činnosti orgánov verejnej správy s príkladmi praktickej aplikácie.Obsah kurzu

Všeobecne o zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • vzťah správneho poriadku k osobitným zákonom
 • pôsobnosť správneho poriadku
 • zásady správneho konania

Príprava rozhodnutia v správnom konaní

 • účastníci správneho konania
 • zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
 • priebeh konania

Rozhodnutie v správnom konaní

 • rozhodnutie a jeho náležitosti
 • lehoty pre rozhodnutie
 • doručovanie
 • oznámenie rozhodnutia
 • platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutiaCieľová skupina

 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti správneho konania.Certifikát

Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 37/658 20 62
kmihalovicova@tmconsulting.sk


Organizátor