OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vývoj spoločenských vzťahov a rozmach informačných technológií sa podpísali pod značný posun a vnímanie ochrany osobných údajov, výsledkom čoho je novoprijatý zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ku ktorému sa viažu dve vyhlášky.

Nový zákon o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť 1. júla 2013, a práve preto je potrebné citlivo pristupovať k nastavovaniu pravidiel ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní.

Na našom školení, ktoré vedie priamo lektor Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky budú preberané zmeny, ktoré nový zákon prináša.

Obsahovo sa zmeny zákona dotkli najmä systematiky jeho členenia, prepracovania a doplnenia základných pojmov, zavedenia prehľadnejšej úpravy prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ich vzájomného vzťahu, upravili sa požiadavky na prijímanie bezpečnostných opatrení ako aj pravidlá, ktoré regulujú povinnosti a postupy pri poučovaní oprávnenej osoby. Zákon úplne nanovo upravil aj podmienky prenosu osobných údajov do tretích krajín bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov, upravil podmienky a postup pri registrácii a osobitnej registrácii informačných systémov osobných údajov ako aj zaviedol novú povinnosť absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby. Zodpovednou osobou tak už bude môcť byť osoba, ktorá úspešne absolvuje skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov nie je vždy jednoduché. Na našom školení sa preto dozviete všetky podrobné informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje v súlade s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Bez dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov sa vystavíte riziku uloženia pokuty už za každé porušenie, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zistí alebo aj zverejneniu informácie o porušení zákona, ktorého sa dopustíte.

Cieľová skupina

 • právnické a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje na spracovanie
 • záujemcovia o získanie oprávnenia na výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti právnej úpravy ochrany osobných údajov

Obsahová náplň

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Úvod do ochrany osobných údajov (právo na ochranu osobných údajov a súkromie, predmet a pôsobnosť zákona)
 • Osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov a vymedzenie ďalších pojmov
 • Základné pravidlá pri spracúvaní osobných údajov (osoby v procese spracúvania, účel spracúvania, právnych základ spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a podmienky spracúvania osobných údajov)
 • Prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, subdodávateľ a ich vzájomný vzťah
 • Práva, povinnosti a zodpovednosť v jednotlivých fázach pri spracúvaní osobných údajov (príprava na spracúvanie, začatie spracúvania, priebeh spracúvania a ukončenie spracúvania osobných údajov)
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
 • Poučenie oprávnenej osoby
 • Zodpovedná osoba a skúška na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
 • Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov osobných údajov
 • Práva dotknutých osôb (aké práva zo zákona vyplývajú a ako si môžem sám chrániť svoje osobné údaje)
 • Postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
 • Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
 • Spoločné a prechodné ustanovenia zákona (poskytovanie súčinnosti, časové a vecné vymedzenie povinností, ktoré je potrebné splniť po účinnosti nového zákona)
 • Diskusia

Účastníkom nášho školenia zároveň ponúkame možnosť prihlásiť sa na skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby priamo počas školenia alebo po jeho skončení a tiež možnosť zorganizovania skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby pre absolventov školenia v mieste realizácie školenia v časovom horizonte 2 – 4 týždňov po realizácii školenia.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)