Kurz: Znížili ste už naozaj všetky zbytočné náklady? Total Cost of Ownership I. (Celkové náklady na vlastníctvo)

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov vypočítať si celkové náklady pri nákupe a na praktických príkladoch ukázať, ako dokážu ušetriť.Obsah kurzu

Kurz TCO I ukazuje, ako šetriť náklady pri nákupe komodít. Počas kurzu definujeme a analyzujeme kľúčové zložky nákladov nakupovanej komodity. Pomocou kalkulačného vzorca vypočítame finančný dopad jednotlivých zložiek na celkovú cenu komodity. Zobrazujeme skryté náklady a riziká s nimi spojené. Ukazujeme spôsoby, ako cenu komodity znížiť bez negatívneho vplyvu na jej kvalitu.

Počas kurzu vám poskytneme nový pohľad na prezentáciu výhodnosti vašej predajnej ceny. Pomôžeme identifikovať všetky priame aj nepriame, zjavné aj skryté náklady spojené s nákupom, prevádzkou, zmenami a likvidáciou (predajom) majetku, tovaru alebo služieb. TCO analýzou odhalíme rozdiely medzi obstarávacími nákladmi a celkovými nákladmi po celú dobu využiteľnosti. Ich znížením Vaša spoločnosť ušetrí finančné prostriedky bez negatívneho dopadu na vašich zamestnancov, kvalitu Vašich výrobkov, služieb, vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi.

Čo sa naučíte?

 • Očakávania účastníkov a voľba prierezovej komodity.
 • Definícia TCO
 • Kalkulácie nákladov a kalkulačný vzorec
 • Kľúčové zložky TCO
 • Výpočet realistickej projekcie skutočných nákladov na nákup
 • Skryté náklady TCO a identifikácia možných rizík spojených s týmito nákladmi
 • Možnosti optimalizácie nákladov
 • TCO od A po Z
 • Vytvorenie praktických pomôcok pre nákupcov na výpočet TCO

Pracovné metódy

 • teória TCO prezentovaná na príklade vybranej komodity
 • pri praktických príkladoch moderovaná diskusia k skúsenostiam účastníkov
 • praktické odpovede na kľúčové otázky účastníkov pre zefektívnenie ich práce
 • praktické cvičenia v skupine (/-ách v závislosti od počtu účastníkov)

Zhrnutie

 • TCO je spôsob výpočtu, ktorý slúži podnikovým manažérom posúdiť priame aj nepriame náklady a prínosy spojené s nákupom akéjkoľvek komodity. Cieľom získať konečné číslo, ktoré bude odrážať skutočné náklady nákupu.
 • TCO zahŕňa všetky náklady životného cyklu komodity.
 • Opakovaná kontrola výpočtov, ich porovnanie s definovanými cieľmi, analýza príčin, návrh zlepšenia / riešenia a realizácia (DMAIC) je nevyhnutná.Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre nákupcov vo firmách a pre obchodníkov či manažérov, ktorí naceňujú produkty a služby pre klientov. Pochopenie a aplikácia správneho kalkulačného vzorca dokáže ušetriť spoločnosti množstvo zdrojov.Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk


Organizátor