Kurz: Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21, §22, §23

Popis kurzu

Oboznámenie účastníkov školenia – so všeobecnými právnymi a ostatnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými.

Kurz realizujeme v rozsahu:

 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane bleskozvodu.
 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu B – s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodu.

Vydaný doklad: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Vydaný doklad: potvrdenie o oboznámení v zmysle § 20 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. o činnosti na technickom zariadení elektrickom a postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom v rozsahu vykonávanej činnosti.Obsah kurzu

Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.: 20 €

Elektrické zariadenia do 1000 V , trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

 • Elektrotechnik (§ 21): 80 €
 • Samostatný elektrotechnik (§ 22): 90 €
 • Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§ 23): 100 €

Elektrické zariadenia do 1000 V , trieda objektu B – s nebezpečenstvom výbuchu

 • Elektrotechnik (§ 21): 110 €
 • Samostatný elektrotechnik (§ 22): 120 €
 • Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§ 23): 130 €

Možnosť platby REPAS

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás…

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.skCieľová skupina

Podmienky účasti: pre § 21, § 22, § 23

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP

§ 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

(1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

a)platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného

2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť

 1. elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,

A/ fotokópia dokladu o nadobudnutí najvyššieho odborného elektrotechnického vzdelania

odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):

 • elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
 • elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe* zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

B/ potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

C/ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013.

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť!Poznámka k cene

cena platí pre § 21 - § 20,22,23 viď text, možnosť preplatenia cez REPASKontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk


Organizátor