Kurz: Komplexný systém budovania vzťahu k zákazníkom v v službách

Popis kurzu

Prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva a tréningov poskytnúť vedomosti a zručnosti pre budovanie vzťahu k zákazníkom v segmente služieb. Jasnou definíciou špecifík v segmente služieb poukázať na rozdiely medzi výrobkom a službou a z toho vyplývajúcimi zvláštnosťami v ich poskytovaní. Cieľom je vytváranie priaznivého komunikačného ovzdušia v segmente služieb s dôrazom na zvláštnosti a zvyklosti domácej i medzinárodnej klientely,naučiť účastníkov rozoznávať prvky neverbálnej komunikácie, riešenie sťažností a predchádzanie konfliktným situáciámObsah kurzu

Vzdelávacie aktivity spoločnosti RS Management s.r.o.sú vždy pripravované po dôkladnej analýze potrieb zákazníka, ktoré sa špecifikujú počas osobných rozhovorov v prípravnej fáze. Obsahová náplň a forma programu odzrkadľujú tieto potreby, sú „šité na mieru“ toho-ktorého zákazníka. Na základe dlhodobých skúseností doporučujeme dvojdňové pobytové programy, akceptujeme však požiadavky klienta.Lektori pracujú najnovšími metódami – brainstorming, dotazníky, sebapoznávacie testy…Programy našej spoločnosti sú vedené intaraktínou metódou.Cieľová skupina

Manažéri všetkých úrovní spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb, personál týchto zariadení, živnostníci v oblasti služieb, absolventi škôl sa zameraním na oblasť služiebCertifikát

osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programuKontaktná osoba

Ing. E. Falťanová
+421 2/654 410 22
vzdelavanie@rs-management.sk


Organizátor