Detail kurzu

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 50001:2011 ”Systémy manažérstva hospodárenia s energiami” (EnMS)

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi.
Budúci audítori EnMS sa naučia ako využívať výsledky identifikácie, preskúmania a monitorovania využitia energií pri auditovaní a ako preverovať riadenie hospodárenia s energiami.
Okrem toho sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy systému manažérstva, ako je komplexnosť identifikácie a určovania významnosti využitia energií, vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, riadenia prevádzkových činností alebo efektívnosť nápravných a preventívnych činností.
V kombinácii s účasťou na tréningu Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011 získa účastník osvedčenie interného audítora systému environmentálneho manažérstva.

Obsah kurzu

PROGRAM tréningu – MODUL G

1. deň

7.30 – 8.00 Príchod a prezentácia účastníkov 8.00 – 8.30 Úvod do problematiky, význam a štruktúra systému manažérstva hospodárenia s energiami 8.30 – 10.00 Zodpovednosť manažmentu a Politika hospodárenia s energiami 10.00 – 10.15 Prestávka, občerstvenie 10.15 – 12.30 Plánovanie hospodárenia s energiami 12.30 – 13.15 Obed 13.15 – 14.30 Implementácia a prevádzkovanie 14.30 – 14.45 Prestávka, občerstvenie 14.45 – 16.00 Kontrolovanie a Preskúmanie EnMS manažmentom

2. deň

7.30 – 8.00 Zopakovanie poznatkov z prvého dňa 8.00 – 10.00 Auditovanie hospodárenia s energiami 10.00 – 10.15 Prestávka, občerstvenie 10.15 – 12.30 Auditovanie systémových elementov EnMS 12.30 – 13.15 Obed 13.15 – 15.00 Auditovanie zlepšovania EnMS 15.00 – 15.15 Prestávka, občerstvenie 15.15 – 16.00 Sumarizácia poznatkov z druhého dňa 16.00 – 16.30 Kontrolný test a ukončenie tréningu

Cieľová skupina

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o implementáciu EnMS, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 50001:2011 “Systémy manažérstva hospodárenia s energiami” a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 915 470 107
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor