DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ - Akreditované školenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ODBORNÁ PRÍPRAVA / AKTUALIZAČNÁ PRÍPRAVA NA PRÁCU S DEZINFEKČNÝMI PRÍPRAVKAMI ALEBO S PRÍPRAVKAMI NA REGULÁCIU ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Cieľová skupina

osoby zodpovedné za odborné vykonávanie činností a osoby samostatne vykonávajúce činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Obsahová náplň

Časový rozsah: 16 hod. (2 dni) od 8:30 hod.

Program: právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použite – zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., vyhlášku MZ SR č.553/2007 Z. z., orgány štátnej správy, kontrolné orgány, priestupky, správne delikty, základy epidemiológie, základy z mikrobiológie vo vzťahu k dezinfekčným prípravkom na profesionálne použitie alebo k prípravkom na reguláciu živočíšnych škodcov, prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci, základy toxikológie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE O ODBORNEJ PRÍPRAVE.

UPOZORNENIE: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nasledovné správne poplatky štátu: 30 € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie o odbornej spôsobilosti, 20 € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Poplatky sa týkajú iba tých účastníkov, ktorí potrebujú osvedčenie od RÚVZ.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Lektor:
Súbor lektorov odborníkov na deratizáciu, dezinfekciu, dezinsekciu a toxikológiu

Termíny kurzov

09.01.2018 - 10.01.2018

od 8:30 hod. do 15:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil:
+421 948 259 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť


Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 259 *** zobraziť

mobil:
+421 948 321 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť

web: www.vajak.sk

Adresa
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)