DETAIL KURZU

DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ - Akreditované školenie

Od:

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Trnava

Popis kurzu

ODBORNÁ PRÍPRAVA / AKTUALIZAČNÁ PRÍPRAVA NA PRÁCU S DEZINFEKČNÝMI PRÍPRAVKAMI ALEBO S PRÍPRAVKAMI NA REGULÁCIU ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Obsah kurzu

Časový rozsah: 16 hod. (2 dni) od 8:30 hod.

Program: právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použite – zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., vyhlášku MZ SR č.553/2007 Z. z., orgány štátnej správy, kontrolné orgány, priestupky, správne delikty, základy epidemiológie, základy z mikrobiológie vo vzťahu k dezinfekčným prípravkom na profesionálne použitie alebo k prípravkom na reguláciu živočíšnych škodcov, prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci, základy toxikológie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE O ODBORNEJ PRÍPRAVE.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

osoby zodpovedné za odborné vykonávanie činností a osoby samostatne vykonávajúce činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Poznámka k cene

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.

Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor