Detail kurzu

MEDZINÁRODNÉ ZASIELATEĽSTVO

Popis kurzu

Absolventi nadobudnú vedomosti a kompetencie v medzinárodnom zasielateľstve v SR s aplikáciou na okolité štáty, resp. členské, ale i nečlenské štáty EÚ.

Obsah kurzu

Stručný program kurzu:

 • Funkcia a úloha zasielateľa v logistickom (resp. prepravnom) reťazci
 • Právne a záväzkové vzťahy zasielateľa
 • INCOTERMS 2010
 • Obsah činnosti zasielateľa
 • Všeobecné zasielateľské podmienky
 • Colná a daňová problematika v zasielateľstve a logistike
 • INTRASTAT
 • Dopravná politika, dovoz, vývoz, tranzit
 • Logistický informačný systém v doprave
 • Legislatíva súvisiaca so zasielateľstvom

Rozsah kurzu: 61 hod.

Záver kurzu: písomný test

Organizácia kurzu: 7 za sebou idúcich pracovných dní od 8:30 hod. do 15:00 hod.

Možnosť úplného preplatenia kurzu pre evidovaných nezamestnaných cez úrad práce formou REPASu. REPAS musí byť potvrdený najneskôr 15 dní pred otvorením kurzu. Informujte sa na tel. č.: 0948/259 629

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

 • KURZ BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA
 • KURZ POŽIARNEHO TECHNIKA
 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO A INÉ.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú zamestnať alebo sú zamestnaný u obchodných subjektoch, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze,tranzite, resp. vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní, pracovníci logistiky, vodiči kamiónovej dopravy, disponenti, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, daňoví zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, nákupcovia, prepravcovia, pracovníci, ktorí spracúvajú INTRASTAT hlásenia atď.

VŠIMNITE SI: Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou je možné použiť v súvislosti so splnením jedného z kritérií pre získanie európskeho certifikátu „schválený hospodársky subjekt“ (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO), druh povolenia schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, ktoré umožňuje držiteľovi využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov (povolenie SHSC/AEOC). Ide o kritérium „praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou“ podľa Článku 39 (Udelenie statusu) Nariadenia EP a R (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9.10.2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (UCC).

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU Poznámka k cene

ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk

Organizátor