Kurz: Facilitačné zručnosti

Popis kurzu

 • Porozumieť roliam a zodpovednostiam facilitátora, ako aj rozdielu medzi moderovaním a facilitovaním.
 • Zvládnuť prípravu a vedenie stretnutia s využitím facilitačných zručností.
 • Zdokonaliť schopnosti účastníkov v používaní komunikačných nástrojov a techník facilitátora.
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať neštandardné a ťažké situácie v skupineObsah kurzu

Facilitácia

 • Základné princípy facilitácie.
 • Roly, zodpovednosti a najdôležitejšie zručnosti facilitátora.

Postup facilitovania

 • Praktický návod – kroky, ako postupovať pri facilitovaní.

Zodpovednosti facilitátora, vedenie stretnutia

 • Orientácia v obsahu – orientácia v procese.
 • Práca s časom.
 • Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia.
 • Verbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami, neverbálne komunikačné zručnosti. Prevencia a intervenčné zásahy facilitátora
 • Typy zásahov.
 • Zvládanie ťažších situácií v skupine:
 • riešenie konfliktov, sporov a dilem,
 • unikanie od témy,
 • keď nikto nevie, ako ďalej,
 • nežiaduce správanie jednotlivcov.

Aby facilitácia bola úspešná

 • Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby pri facilitovaní.
 • Niektoré procesné nástroje, vybrané techniky práce so skupinou.
 • Metódy vťahovania účastníkov do procesu.

Videotréning facilitovania so spätnou väzbouCieľová skupina

Kurz „Facilitačné zručnosti“ je určený manažérom, projektovým manažérom, HR pracovníkom a všetkým tým, ktorí chcú rozvinúť svoje zručnosti v oblasti facilitovania v rámci stretnutí a workshopov, a tým urobiť tieto stretnutia efektívnejšie.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

390 € (cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk)Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor