Zákonník práce - najčastejšie problémy a najžiadanejšie príklady (s judikatúrou súdov)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zákonník práce – najčastejšie problémy a v najžiadanejšie príklady (s judikatúrou súdov)

Cieľová skupina

Seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, mzdových účtovníkov, právnikov aj neprávnikov.

Obsahová náplň

1.Pojem závislá práca → čo spadá pod pracovné právo, kedy sa má uzatvoriť pracovná zmluva, kedy dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

2. Uzatvorenie pracovnej zmluvy → podstatné a iné náležitosti, ako dojednať jednotlivé plnenia v pracovnej zmluve – príklady, judikatúra

3. Dočasné pridelenie zamestnanca → vznik, zánik, porovnateľné podmienky pre dočasne prideleného zamestnanca (čo do nich spadá a čo nie)

4. Vyslanie zamestnanca a zahraničná pracovná cesta → porovnanie: kedy ide o vyslanie a kedy o zahraničnú pracovnú cestu, pracovné a iné podmienky pri vyslaní, príklady zo zahraničia, kľúčové rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

5. Skúšobná doba → dĺžka, počítanie doby trvania, predĺženie zo zákona (ako počítať)

6. Doba určitá → uzatvorenie, reťazenie, výnimky (napr. ako dojednať dĺžku doby určitej pri zastupovaní)

7. Skončenie pracovného pomeru → nástrahy zo zákona, z praxe a z judikatúry súdov → najčastejšie chyby, ktoré spôsobujú neplatnosť skončenia pracovného pomeru → výpočet trvania výpovednej doby, určenie výšky odstupného, prerokovanie so zástupcami zamestnancov → výpovedné dôvody, rozdiely medzi nimi, príklady porušenia pracovnej disciplíny (rozhodnutia súdov), vykonanie organizačnej zmeny (nadbytočnosť)

8. Pracovný čas → určenie dĺžky, skrátenie pracovného času (čo je „pravidelne a striedavo pracuje“), zistenie použiteľného fondu pracovného času v rozvrhovom období → rozvrhovanie pracovného času, rozdiel medzi rovnomerným a nerovnomerným rozvrhnutím, použitie konta pracovného času

9. Odpočinok → určovanie odpočinku – denný, týždenný → skrátenie odpočinku – možnosti → ako posúdiť prácu vo sviatok: mzdové zvýhodnenie za sviatok, odpracovaný sviatok, obvyklý pracovný deň vo sviatok

10. Práca nadčas a pracovná pohotovosť → podmienky (čo je výnimočnosť, prechodná a naliehavá zvýšená potreba práce) → ako riešiť prekročenie povoleného fondu pracovného času pri plánovaní práce → skrátenie odpočinku z dôvodu práce nadčas → mzda za prácu nadčas (čo je „dosiahnutá mzda“) + mzdové zvýhodnenie

11. Dovolenka → spôsob určenia 60 odpracovaných dní a spôsob určenia 100 zameškaných pracovných dní (výpočtové vzorce) → výpočet dovolenky pri rovnomernom, nerovnomernom pracovnom čase (výpočtové vzorce pre rôzne situácie podľa § 104 ZP) a pri pružnom pracovnom čase (výpočtový vzorec podľa § 104a ZP), zmeny pracovného času v priebehu roka (plný na kratší, rovnomerný na nerovnomerný), pro rata temporis → sviatok, ktorý pripadne do dovolenky a dovolenka na sviatok → preplatenie dovolenky, prepadnutie dovolenky a náhrada škody

12. Stravovanie zamestnancov → výpočty pri jednotlivých formách, akým spôsobom poskytovať stravovacie poukážky a stravné lístky

13. Dôležité osobné prekážky v práci → výpočet nárokov pri vyšetrení, ošetrení (7 dní, 10 dní) → pojem mimo pracovného času + čo ospravedlniť pri prekážke (aj cesta na neho a späť? aj doba zotavenia?) → pri pružnom pracovnom čase – rozdiel medzi § 143 ods. 1 ZP – presne určený deň prekážky a § 143 ods. 2 ZP – prekážka na nevyhnutne potrebný čas

14. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru → podmienky dojednania (výnimočnosť), rozsah práce, → ktoré ustanovenia zo Zákonníka práce sa na ne vzťahujú (a akým spôsobom) → status študenta, jeho preukazovanie, výkon práce po skončení strednej školy a po skončení bakalárskeho štúdia

O autorovi: Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve, prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní.

Lektor:
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)