Kurz: Daň z príjmov fyzických osôb


Obsah kurzu

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2016 a daňové priznanie typu B

 1. Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2016 a 2017 (dotácie, sponzoring, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku, podiely na zisku, transferové oceňovanie a podobne).
 2. Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2016 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.
 3. Uzatvorenie roka 2016 podnikajúcich fyzických osôb:
 • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 • s percentuálnymi výdavkami.
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
 • povinnosť podať daňové priznanie,
 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
 • príjmy zo závislej činnosti,
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • ostatné príjmy,
 • umorovanie straty,
 • povinné prílohy,
 • osobitné záznamy,
 • upozornenia k vyplneniu daňového priznania.
 1. Diskusia.Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematikuKontaktná osoba

Tomáš Polák Ing.
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor