Systémové myšlení pro manažery. Rozvojový program.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Motto: „Kde je moudrost, kterou jsme ztratili znalostmi? Kde jsou znalosti, které jsme ztratili informacemi?“ (T. S. Eliot)

Cíle programu:

Pochopit co je systémové myšlení a jak je užitečné, ne-li nezbytné, pro dosahování mimořádných úspěchů (nejen) v profesi. Umět aplikovat systémový přístup ve vlastní praxi. Tento program je určen pro přemýšlivé – nabízí prostor a široké podnětové pole pro vlastní změnu. Není určen pro ty, kdo hledají hotové návody, nicméně je veden na praktických příkladech a projektech.

Je zcela jedinečný a jeho přínos přesahuje oblast řízení podniků, týmů a lidí; výsledky budete moci využít i v běžném životě, při budování vztahů a v komunikaci. Je vhodný i jako rozšiřující vzdělání pro kouče.

Úspěšný účastník mimo jiné:

 • Získá nadhled; dokáže lépe respektovat různost
 • Naučí se uvažovat v širší komplexitě a všech souvislostech
 • Rozšíří si možnosti myšlení, zvýší svoji kreativitu při řešení problémů
 • Naučí se přemýšlet více strategicky
 • Bude lépe rozumět procesům a umět lépe řídit lidi
 • Dokáže více využít svého potenciálu a posílit svůj vliv na ostatní

Cieľová skupina

Tento program je určen pro přemýšlivé – nabízí prostor a široké podnětové pole pro vlastní změnu. Není určen pro ty, kdo hledají hotové návody, nicméně je veden na praktických příkladech a projektech.

Obsahová náplň

Metody práce:

Každý den obsahuje výuku, diskusi a cvičení na modelových a konkrétních případech z praxe účastníků. Účastníci dostanou výukové materiály, články související s problematikou a domácí úkoly. V průběhu celého programu budou pracovat na vybraném projektu.

Obsah programu:

 • Dvě charakteristiky systémového myšlení. Komplexita versus redukcionismus. Konstruktivismus. Práce s předpoklady, kognitivní omyly.
 • Vývoj systémového myšlení a teorií. Lineární a cirkulární kauzalita. Teorie živých a sociálních systémů. Firma jako sociální systém.
 • Emoční energie v organizaci. Organizační konstelace.
 • Systémová a nesystémová opatření ve společnostech. Konkrétní případy systémových změn v organizacích. Léčení symptomů. Kdy intervenovat, kdy nechat věci běžet a kdy je podpořit. Komunikační vzorce. Změny v organizac jako paralela změn u jednotlivce.
 • Změnové projekty ve společnostech: koncepce a realizace. Jak dosáhnout systémové změny. Principy úspěšných změnových projektů a jejich nejčastější rizika.
 • Manažer jako strategický partner vlastníka/vyššího managementu. Osobní strategie a taktika k prosazení systémového přístupu k řízení za účelem plnění podnikatelských cílů.

Konkrétnější ukázky z obsahu programu

Co to je systémové myšlení? Myslet systémově znamená vědět, na jakých principech fungují (nejen sociální) systémy, jaké jsou jejich zákonitosti vzniku, růstu a zániku a vidět tudíž veškeré intervence do systému ve všech souvislostech. Chceme-li docílit systémové změny, musíme se na firmu dívat jako na celek, v celé její komplexitě. Systémová teorie říká, že ačkoli mluvíme o velmi různorodých a komplexních systémech, všechny mají společné principy a koncepty, na kterých jsou založeny. Odhalíme-li tedy tyto obecné zákony, můžeme v systému pracovat s jakýmikoli problémy. Systémový přístup, na rozdíl od analytického přístupu, zdůrazňuje vazby mezi prvky v systému. Ty nejsou lineárně-kauzální, ale cirkulární. Tento pohled umožní účastníkům pochopit systém v jeho komplexitě a umět ho lépe ovlivňovat. Mentální předpoklady (myšlenková nastavení, komunikační vzorce): většinou neuvědomované, tím více ovlivňující naše postoje, chování a výsledky. Účastníci se dozvědí o jejich existenci, naučí se pochopit jejich význam v určování charakteru sociálních systémů a také jak je odhalovat. Charakteristika živých systémů: sociální systémy vykazují stejné charakteristiky jako živé systémy (schopnost přizpůsobovat se prostředí, poradit si s komplexitou, zachovávat dynamickou rovnováhu apod.). Díváme-li se na sociální systém jako na živý systém, máme možnost pochopit co se v něm děje a účinně ho řídit a měnit. Proti tomu stojí vnímání firmy jako neživého stroje. Účastníci se naučí jak pracovat s firmou jako s živým systémem. Společné principy sociálních systémů: všechny sociální systémy (rodina, firma, …) fungují na stejných principech. Chceme-li tedy porozumět tomu, co se děje například ve firemním systému, můžeme si pomoci paralelami z rodinného či partnerského života. Toto je velmi jednoduchý a efektivní způsob jak zákonitostem porozumět a moci s nimi pracovat. Řízení změn: Pro úspěšné řízení změn (a zde máme na mysli jak plnění běžných podnikatelských cílů tak provádění systémových posunů) je třeba vědět, proč jejich potřeba vzniká, kdo je jejich nositelem, kdo a proč se jim brání, jaké jsou druhy změn a jakými prostředky lze jednotlivých změn dosáhnout.

Znaky komplexních/živých systémů

 • Holismus/komplexita: celek je víc než součet jeho částí; vše souvisí se vším k zachování smyslu
 • Dynamika/dynamická rovnováha: v čase se mění, ale mají paměť!
 • Zpětná vazba: slouží k dosažení cíle (např. termoregulace organismu)
 • Samoorganizace

Rozsah programu:

5 × 1 den (vždy 9 – 17 hodin)

Termíny:

3. listopadu 2017 (pá)
8. prosince 2017 (pá)
19. ledna 2018 (pá)
23. února 2018 (pá)
30. března 2018 (pá)

Cena:

Včasná platba (do 31. července 2016): 28 000 Kč + DPH Včasná platba (do 30. září 2016): 35 000 Kč + DPH Plná cena: 40 000 Kč + DPH

Cena pokrývá i náklady na občerstvení a pronájem prostor a veškeré materiály pro účastníky.

Platby:

Účastník je přihlášen do kurzu vyplněním a zasláním přihlášky na webu www.systemicky-institut.cz (za informací o kurzu) a zaplacením minimálně dílčí faktury ve výši 20 000 Kč. Tato částka se zároveň stává storno poplatkem v případě nenastoupení do kurzu. Po prvním soustředění je dofakturován zbytek částky. Z administrativních důvodů upřednostňujeme úhradu celé částky předem. Výše storno poplatku zůstává i v tomto případě stejná.

Místo konání:

Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

Certifikace – podmínky:

 • 90% účast na soustředěních
 • splnění domácích úkolů
 • účast v relevantním projektu a kauzistika k němu v rozsahu min. 1 500 slov
 • závěrečná práce v rozsahu 1 500 slov (cca 3 strany textu)

Zkušenosti dosavadních absolventů

 • „Byla to radost. Odnáším si další nové zkušenosti s fungováním systémů, které následně zavádím do života a s překvapením sleduji, jak to funguje.“
 • „Bylo to skvělé, každý měsíc jsem se těšil na mentální osvěžení. Tematicky zpracováno na jedničku. Radostí bylo střetávat se se stejně „postiženými“ kolegy. Jejich jiný pohled na realitu a způsoby řešení problémů byl inspirativním.“
 • „Oceňuji velký kontakt s praxí účastníků, tzn. propojování teorie do praxe.“
 • „Vzal jsem si z toho hodně, jak pro roli kouče, facilitátora, do osobního i pracovního kontextu.“
 • „Pochopila jsem, co se konkrétně stalo v naší firmě, a že změna „kontextu“ funguje.“
 • „Oceňuji tvou laskavost, klid a zároveň smysl pro atmosféru i disciplínu.“
 • „Na tenhle seminář jsem vždycky moc rád přijel. Odnáším si plno příjemných zkušeností, ale hlavně jsem nahlédl hlouběji do svého nitra a o trochu víc pochopil, proč se chovám tak, jak se chovám.“
 • „Byl to pro mě jeden z nejlepších kurzů v oblasti soft skills. Získal jsem větší nadhled a pochopení pro ostatní, a to v soukromém i pracovním životě. Účastníci kurzu jsou velmi inspirativní lidé, kteří hledají odpovědi na podobné otázky jako já.“
 • „Díky! Rozpřemýšlela jsi mě, na základě tvých podnětů i diskusí s ostatními.“
 • „Skupina byla perfektní, to je u Tvých akcí velmi příjemným standardem.“
 • „Uf… V první řadě díky, protože kurz mi výborně zapadnul do mé vlastní práce na svém osobním hledání a změně. … Dokonce jsem přesvědčen, že díky tomuto kurzu budu snad i v lecčems lepším člověkem. Cítím to tak.“
 • „Vidím velký přínos jak pro svůj profesní, tak soukromý život. Kurz vřele doporučím.“
 • „Získala jsem cenné kontakty na zajímavé lidi, kteří mi jsou svým myšlením neopakovatelně a jedinečně blízcí.
 • „Sestavit prvky jako témata, lektoři a účastníci způsobem, kterým se to v případě systémového myšlení povedlo, byla výborně odvedená práce, která vyústila v to, že systém systémového myšlení začal a pak i dál fungoval.“
 • „Každý den semináře jsem si užil, ale neodpočíval. Pracoval jsem velmi intenzívně, ale neodcházel jsem znaven.“
 • „Dobře sestavený program, teorie plynule přechází v praxi, graduje praktičnost užití… Vynikající možnost pro lidi, kteří se chtějí stát hybateli, uvěřit, že změna je možná!“
 • „Každé další setkání zároveň usazuje i víří myšlenky a neuvěřitelně silně stmeluje skvělou skupinu. Po pěti soustředěních se loučíme jako staří známí – na viděnou na Systémovém myšlení II. – v tomhle rozhodně musím pokračovat!“
 • „Líbí se mi, že mi to už samo naskakuje v běžném životě. Líbí se mi trávit s Tebou takto plodně čas☺)“
 • „Chci Ti poděkovat, zvědomit Ti, že kurz, který jsem pod Tvým vedením absolvoval, mě posunul zcela nečekaným spirituálním směrem: k radostnějšímu, celostnějšímu a niternějšímu vnímání světa; k uvědomění, že jsem jeho nedílnou součástí a zároveň spolutvůrcem…“

K obsahu od dosavadních absolventů

 • „Workshop spojuje koncentrovanou teoretickou informaci s živou diskusí o jejím obsahu, aplikací do reálného života firmy a přesahem do individuálních hodnot a postojů. Byla to škola kritického myšlení, trénink tolerance k odlišným názorům, chápání významů nad rámec „prvního dojmu“. A to vše ve skupině skvělých, otevřených a přemýšlivých lidí, což z takové intelektuální „práce“ dělá zároveň zábavu, u které jsme se i zasmáli.
 • „Mezi největší přínosy patří zacílení pozornosti na komunikaci a komunikační vzorce a tvůrce významů a také uvědomění si důležitosti reflexe a vlastní pozice.“
 • „Měla jsem možnost uvidět svůj systém z jiného úhlu pohledu, zároveň sdílet své potíže, uvědomit si vlastní chyby a možnosti jejich nápravy ve vedoucí pozici.“
 • „Kurz mi pomohl věnovat se sama sobě, možnost stát mimo můj vlastní systém a dívat se na něj zvenku. Díky tomu jsem začala přemýšlet o sobě jako o článku různých systémů, ve kterých pracuji a žiji, a o svých možnostech a někdy nemožnostech je ovlivňovat. v osobním životě jsem začala častěji „nechat věci plynout a důvěřovat systému“. V práci se mi osvědčilo nemít představy a očekávání, ale mluvit.“
 • „Odnáším si několik „zdánlivě jednoduchých“ myšlenek, které mi v budoucnu pomohou v náhledu na složitější pracovní problémy.“
 • „Dozvěděla jsem se, kam „zasáhnout“ člověka/lidi, aby se věci začaly měnit, jak se chovají systémy a jakou má organizace energii.“
 • „Získala jsem zajímavý a nový pohled na systémové myšlení.“
 • „V průběhu kurzu jsem si uvědomila spoustu konkrétních věcí, které jsem postupně aplikovala ve své práci a při řízení mých lidí.“
 • „Kurz mi otevřel novou dimenzi pro chápání sebe samého v kontextu práce, společnosti, rodiny. Zároveň mi umožnil posunout svou kariéru a využít systémové myšlení v reálné praxi.“
 • „Na tomto kurzu zejména oceňuji možnost podívat se na systémový přístup z nadhledu a v kontextu konkrétních osobních příkladů a změn. Vyzkoušet si různou metodologii změn ve firmě bylo jak zábavné, tak obohacující.“

Konzultanti

Ing. Klára Lauritzenová

Profese: Konzultant v oblasti systémového myšlení, organizačního rozvoje a změnových projektů; lektor měkkých dovedností (zejména vedení lidí, koučování, komunikace, týmové myšlení a spolupráce, time management, strategické a podnikatelské myšlení); systemický kouč (Akreditovaný kouč supervizor – nejvyšší stupeň), supervizor koučů a výcviků koučů. Vystupuje na našich i zahraničních konferencích a píše články do odborných časopisů.

Kvalifikace Zahraniční obchod (inženýrské studium, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha), Marketing management (specializační studium, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Paříž, Francie). Systemické koučování (certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická terapie (certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Gestalt terapie (certifikát 2006, Institut pro gestap terapii, Praha), Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn, UK), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn, UK), Management Summer School (2008, 2009, KCC Foundation, UK).

Praxe ve společnostech (od roku 1993)

2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – zakladatelka společnosti a jednatelka, vedoucí konzultant a kouč 1996 – 2009: Extima, s.r.o. – zakladatelka společnosti, vedoucí konzultant a kouč 1994 – 1996: Lubbock Fine March – konzultant v oblasti marketingových výzkumů a trenér měkkých dovedností 1993 – 1994: Regie Radio Music – marketingový manažer 1993: Evropa 2 – členka marketingového týmu

Další funkce a členství

Členka prezidia České asociace koučů; její prezidentka v letech 2008 a 2009 a členka její Stavovské rady (odborný orgán) v letech 2010 – 2011; členka AI European Network; členka Systemic Gathering; členka České systemické společnosti; členka International Coach Federation.

Jak se stalo, že jste tím, kým jsem… (profesně) Výzva. Náročnost. Velké cíle. Komplexita. To vše mě přitahuje a to vše mi přináší účast na změnových projektech v organizacích, koučování a vzdělávání lidí v nových oblastech. Dalším mým motorem je neustálá snaha růst a až posedlost po poznání – o čem je svět a jak funguje? A potřeba pomáhat lidem – v tom cítím opravdový smysl.

Co mám na sobě ráda Vnímání věcí v širokém kontextu, schopnost se učit a měnit, soulad a formy, přitažlivost vyššími cíli (podpora duševního a duchovního růstu, lásky k lidem, lásky k vlasti).

Co u sebe chci změnit Chtěla bych být tolerantnější a citlivější i v případech, kdy někdo jedná proti mým zájmům. Asi vždycky budu mít pocit, že bych mohla být více milující bytostí.

Jaký typ klientely přitahuji Velmi inteligentní, zpravidla úspěšní lidé, s podnikatelským duchem. Poctiví, ambiciózní. Někdy trochu arogantní.

Moje vize Přinášet do České republiky nové přístupy k řízení organizací, lidí a změn. Rozšířit svoji mezinárodní působnost. Nabízet komplexní služby i ve smyslu psychického a fyzického zdraví jednotlivců a celkového zdraví organizací.

Moje hodnoty Láska. Svoboda. Lidský růst.

Moje oblíbené teze Co je nějaké, může být jinaké. Many are called, few are chosen. On sait jamais.

Ing. Miroslav Šafarík

Profese Poradce managementu; konzultant a projektový manažer transformačních projektů; systemický kouč (akreditovaný); systemický konstelář pro rodinné a firemní systémy, přednášející na VŠ předmět Manažerské účetnictví a kontroling.

Kvalifikace Vysoká škola zemědělská (1990, inženýrské studium, Fakulta ekonomická, České Budějovice); Řízení změn v podniku, specifikace bohatství firmy, překážky změn, jejich eliminace, typologie podnikové kultury (1999; Ing. Kopčaj, CSc) Týmová společnost, tvorba týmů, týmové dovednosti, podnik světové třídy (2000, IPI Liberec; prof. Vytlačil) Systemické koučování (2003, certifikát, Institut systemického koučování, Praha); Systemické konstelace – rodina, firma – (2005, certifikát, Equilibrium s.r.o., Zdeňka Tušková) Systemický přístup k sociálním systémům – rodina, firma – (2010, certifikát, Institut systemického koučování, Praha);

Praxe ve společnostech (od roku 1993)

2008 – doposud: ČSOB, a.s., Praha – projektový manažer transformace PSB a DSS 2004 – 2007 – Frigera, a.s., Kolín – generální ředitel, člen představenstva a dozorčích rad dceřiných společností 2000 – 2004: skupina NEWTON, Praha – postupně ekonomický, výkonný a generální ředitel včetně členství ve statutárních orgánech firem skupiny 1998 – 2000: Kovohutě Břidličná, a.s., Břidličná – ekonomický ředitel 1996 – 1998: TAPA Tábor, a.s., Tábor – ekonomický ředitel, zástupce ředitele 1993 – 1996: Privat STS Pacov, s.r.o., Pacov – společník firmy, ekonomický náměstek, zástupce ředitele 1990 – 1993: Regionální odbor Ministerstva zemědělství ČR, České Budějovice – zástupce ředitele

Jak se stalo, že jsem tím, kým jsem… (profesně) Tvořím a tak jsem řád tam, kde se něco děje. Selský rozum (jednoduchost, přímočarost, srozumitelnost) a současně vnímání, že vše souvisí se vším, jsou pro mne výzvy, které mě lákají a naplňují. Sběr žabince a lupenů ze stojatých vod, aby dobře vypadaly, není to, na čem se chci podílet.

Co mám na sobě rád Dovoluji si ten komfort spoléhat se na vlastní pocity. Vím, že nic neví, ale to co vím, není zas tak úplně málo, neb už jsem toho věděl míň a současně si myslel, že vím dost. Takže co s tím? Dříve byl výsledek to nejdůležitější. Dneska má výsledek i cesta stejnou důležitost. Cesta jsou lidi kolem mne, výsledek by pak docela klidně mohl být produktem jejich cesty. Co tedy bylo dřív: slepice nebo vejce? Náhodná setkání s lidmi nejsou náhoda. Mám (mohu) se od nich něco dozvědět, co mi může v budoucnu být užitečné.

Co u sebe chci změnit Méně hodnotit (činit závěry) a tím si rozšířit prostor pro hledání větší škály možností a příležitostí. „Závěr“ prohlašuje stav za konečný a tudíž neměnný. Hodnocení je nepřítelem dynamiky, avšak dynamika je život. Platí pro všechny oblasti mého konání, zejména však pro (pře)mýšlení.

Jaký typ klientely přitahuji Unesou / snesou jiný pohled na věc, než je ten jejich a jejich ego unese srozumitelnou, občas až drzou a provokující upřímnost. Hledající partnera a ne pohůnka, který jim za jejich peníze bude říkat, co chtějí slyšet.

Moje vize Být účasten a aktivně pomáhat (a současně se učit) se změnami živých systémů: jednotlivce, rodiny, firmy. Pomáhat „vidět, kudy to teče“ a společně hledat, jak zajistit, aby to teklo ještě snadněji a pomáhat s vysoušením slepých, stojatých, zatuchajících ramen a tůní.

Moje hodnoty Učený z nebe nespadl, ale jen hňup dělá stejnou chybu dvakrát. Každý dělá to nej, na co v tu dobu má a přesto nejhorší je srážka s blbcem. Nemám rád bezpáteřní jedince, rodiny i firmy.

Moje oblíbené teze Opravuj jen to, co je rozbité. Něco jako PRAVDA neexistuje. je to prožívaná realita jednotlivce, kterou používá jako pro něj užitečnou argumentaci v komunikaci. Kecy v kleci. Kdo ví, jak to všechno vlastně je.

Dr. Magda Vašáková Loumová

Kouč (Akreditovaný profesionální kouč ČAKO), lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další), tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů. Systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Spolupráce se sdělovacími prostředky (Český rozhlas), články do odborných časopisů.

Vzdělání, kvalifikace Vysokoškolské humanitní – Ped.f. UK Praha, rigorózní zkouška Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickém přístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused), Akreditovaný profesionální kouč (Česká asociace koučů)

Současné funkce a členství Členka České asociace koučů; členka České systemické společnosti; členka SOFT

Odborné certifikace Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickém přístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused),

Dosažené akreditace Akreditovaný rodinný a systemický terapeut (IRT a ISZ 1995, 1997) Akreditovaný profesionální kouč (Česká asociace koučů 2008)

Odkoučované hodiny Více než 3 000 koučovaných hodin Více než cca 100 klientů na koučování (dále cca 20 týmů) více než cca 300 klientů ve výcvicích

Jak se stalo, že jsem tím, kým jsem… (profesně) Snaha ovlivňovat to, co jde ovlivnit, ale zároveň respekt vůči toku života a věcem, které přináší k přijetí. Kombinace potřeby živého dobrodružství a smysluplného povolání. Schopnost počkat si na správný čas a správné lidi, se kterými je potěšením spolupracovat. Poznat své nadání a najít v sobě chuť a vůli ho rozvíjet, pracovat na sobě lidsky i profesně. Být s lidmi a umět být užitečná. Taková je teď, pevně věřím, moje profese.

Moje vize Rozvíjet smysluplné způsoby práce se sebou samotným, s lidmi v týmech i organizacích, prosazovat a přesvědčovat o potřebě komplexní, efektivní, rozvíjející a etické práce s lidským potenciálem.

Osobní hodnoty Zdraví. Zdraví jako základ pro veškerou možnou svobodu. Znám jeho cenu. Láska. Radost z jejího přijímání a rozdávání. Síla, která dokáže měnit. Úžasný stav duše. Svoboda – vnitřní i vnější. Nezávislost. Odvaha. Dobré a čisté vztahy s lidmi. Příroda. Přirozené místo pro život – jsem její součástí a tak se snažím tak chovat. Víra v lidské možnosti – jsem při své práci svědkem toho, co dokáže člověk, který se pro něco rozhodne.

Co pro mě znamená koučování Koučování je proces, který potřebuje čas, proto je pro mě velkou školou profesní trpělivosti. Protože neposkytuje rychlé rady nebo dokonce hotová řešení, je náročné na respektování podmínek na straně partnera, vlastní motivaci a podnět, důvěru, respekt; spolupráce musí být vyžádaná, což je zárukou profesní etiky, kterou koučování má. Přináší trvalou změnu, protože hledá vlastní potenciál, pracuje na „našich věcech našimi způsoby“, my se pak můžeme za své kroky i výsledky postavit a ve svém životě používat. Vychází totiž z něj. Proto se za dobré koučování považuje způsob spolupráce, který toto dokáže. Je pro mě výzvou, protože vyžaduje velkou míru dovedností a profesionality – a je pro mě i filosofií životního přístupu k sobě samé, druhým i ke světu.

Můj přístup Můj přístup vychází z předpokladu, že koučování nedělá z lidí experty v jejich specializaci, ale v pochopení vlastní expertnosti a ve způsobu, jak s ní zacházejí. Školou a typem vychází ze systemického chápání, filosoficky má konstruktivistický podklad. Systemický způsob práce i vedení rozhovoru má svá poměrně jasná pravidla. Jedná se konkrétně o práci s vlastními předpoklady a konstrukty, schopnost sebereflexe, vnímání kontextu apod. Abych mohla být klientovi užitečná, potřebuji znát jeho popis, jeho způsob vidění věci. Je to nejlepší způsob obrany před obecností, jediný způsob připojení se ke klientovi a také jediná cesta k poznání osobní výbavy. Všechny tyto aspekty se zohledňují při tvorbě zakázky, tzn. toho, na čem budeme pracovat. Tím jsou respektovány individuální potřeby, možnosti, motivace, nastavení, zkrátka vše, co je momentálně ve hře. Důraz kladu na aktuálnost zakázky a na zkoumání jejího místa v perspektivě krátkých i dlouhodobých cílů. Systemické koučování vnímám jako etické i estetické. Vychází z předpokladu, že partner má svůj vlastní potenciál – pokud ho má použít, musí ho nejprve poznat. Nemůže přijímat obecná doporučení a rady, protože nelze překročit vlastní stín. Potřebuje poznat důvod, který stojí za práci na sobě samém. On je expertem na svůj rozvoj a já mohu být expertem na způsob, jak ho k tomu dovést. Co a pomocí čeho hledáme? Zdroj osobních kompetencí a jejich uvědomění, aktuální hybnou potřebu a motivaci ji začít naplňovat, poznání vlastních nástrojů a možností, radost z rozvoje, schopnost sebereflexe. Důležité uvědomění, které je doufám všudypřítomné při jakémkoliv typu práce, je fakt, že v každém pracovníkovi je ČLOVĚK, kterého doprovázím k rozvoji, tzn. nelze pracovat pouze v rovině profesní. Moje těžiště je aktuálně převážně v managementu.

Moje oblíbené teze Jediné, co se ukázalo mít v životě smysl, bylo být slušný ke svým bližním… . Kdo neví, kam pluje, není mu žádný vítr dost dobrý.

Zaměření Individuální koučování střední a vyšší management. Executive Coaching – koučování s řediteli firem, členy představenstev, top management. Týmové koučování ve firmách. Soukromá terapeutická praxe.

Jací klienti mě vyhledávají Inteligentní, s důrazem na efektivitu, tvůrčí, s fantazií, nadstandardní v očekáváních přístupu, poctiví, hledající. Lidé orientovaní, odhodlaní a nastavení na dosažení výsledku. Z hlediska pozic mám klienty ze středního až po top management, také členy představenstev.

Předchozí pracovní zkušenosti 2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – konzultant, lektor a kouč 1992 – nyní: soukromá terapeutická a konzultantská praxe, přednášková činnost na VŠ (MUP), spolupráce se soukromou ZŠ Školou Hrou, Českým rozhlasem a Českou televizí (2003–2005)Allianz pojišťovna, manažerská pozice

Reference Allianz pojišťovna – E. Poštolková, obl. ředitelka GARP Cz, s.r.o. – A. Lomičová, ředitelka společnosti Mareco, Psyma – M. Bárta, člen vedení společnosti MF ČR – ing. R. Bláha – ředitel odboru Cordeus s.r.o. – J. Wolf, člen představenstva Modrá Pyramida s.s. – D. Dražan, člen představenstva Wustenrot a.s. – P. Vaněk, předseda představenstva ČR Frekvence 1 – B. Tachecí Institut environmentálních studií (Veolia Voda) – M. Kasabovová Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) – E. Štíbrová Český rozhlas Duhovka a.s. – T. Janeček, J. Kizberger-ředitel EXCON – K. Čapková, ředitelka GTL s.r.o.– A. Koranis, ředitel společnosti a další..

Mgr. Petr Fridrich

Profese Konzultant, designer a facilitator v oblasti organizačního rozvoje a změnových projektů a lektor osobního rozvoje.

Kvalifikace Andragogika a personální řízení (magisterské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha), Marketing, andragogika a další semináře (půlroční stipendium, Universität Hamburg, Hamburg, Německo). Practitioner a Master Practitioner – neuro-lingvistické programování (certifikát, Institut pro NLP, Praha, 2003 – 2005), Systemické a rodinné konstelace (ve výcviku u Jana Bílého 2006–2010). Množství dalších kurzů od roku 2000 např. na témata: systemické a narativní přístupy, rodinné, systemické a trauma konstelace, hypnotické techniky Miltona Ericksona, jóga smíchu, techniky klaunů a improvizace, pozitivní psychologie, terapie humorem a provokativní terapie, řada dalších kurzů.

Praxe ve společnostech (od roku 1997)

2010 – nyní – lektor – kurzů osobního rozvoje 2008 – 2010 – obchodní a marketingový manažer pro oblast výzkumných služeb MEDIARESEARCH 2007 – nyní – spoluvlastník a konzultant core questions s.r.o. (poradenství zaměřené na organizační změny) 2006 – 2008 – filmový koproducent a konzultant v oblasti zábavy 2004 – 2005: Oskar (nyní Vodafone) – konzultant organizačního rozvoje, designer a facilitátor zážitkových seminářů a konferencí 1998 – 1999: PAL International (MAGNA Group – automobilový průmysl) – vedoucí personálního oddělení 1997 – 1998: Fridrich´s Capital Services (nyní RedBeank) – konzultant M&A 1989 – 1997: velmi pestré zkušenosti z mnoha různých oblastí

Jak se stalo, že jsem tím, kým jsem… (profesně) Při zpětném pohledu na můj život se dají najít tendence ke klíčovým aktivitám v mém současném životě už od mého dětství nebo alespoň od raného mládí; tedy i můj zájem o lidi. Vždycky jsem měl důvěru lidí a vždycky mě lidé a jejich příběhy zajímali a rád jsem je poslouchal, četl či sledoval. Vždycky jsem tak trochu pomáhal, třeba jen vyslechnutím nebo jen diskutováním a to, že jsem se „pomáhání lidem“ začal zabývat v dospělosti více, byl toho nejspíš přirozený důsledek. Na začátku byl ale více „osobní“ zájem, tedy pracovat na svém rozvoji především pro sebe a teprve potom se stalo, že jsem to začal vnímat jako určitý druh poslání. I když jsem dělala spoustu věcí, tak mě to k „pomáhání“ lidem (a i organizacím) vždycky nějak podvědomě „vrací“.

Co mám na sobě rád Tvořivost, představivost, inovativnost, vnímavost a přátelskost k lidem. Neustálá práce na sobě, sledování trendů a zkoušení nových „věcí“, přístupů, oblastí… Potřeba dělat si ze smysluplné práce zábavu, která přináší radost a dělat to, co dělám, z přesvědčení.

Co u sebe chci změnit Mění se to, ale asi jako u hodně jiných kreativních lidí, potřebuji lépe umět vybírat nápady a zlepšovat se v jejich dotahování a rychlosti implementace (už jsem se po letech pozorování, ale trochu zlepšil a svoji nedokonalost vědomě přijímám).

Jaký typ klientely přitahuji Inteligentní a vnímavé lidi, kteří se nebojí čelit běžným konvencím a něčemu novému. Upřímní, kteří to, co dělají, dělají, protože chtějí a věří, že spousta věcí může vzniknout i díky (jejich) nadšení.

Moje vize Přinášet do České republiky nové přístupy rozvoje jednotlivců, skupin i organizací a vylepšovat ty stávající. Zažívat opakovaně ten pocit radosti a spokojenosti, že někdo, kdo mi dal svou důvěru a komu jsem věnoval čas, energii, zkušenosti a nápady, zjistil, že to pro něj bylo inspirativní a užitečné, že mu to pomohlo a ještě mu za to můžu vystavit fakturu☺.

Moje hodnoty Svoboda. Láska. Tvoření. Lidský růst. Radost. Smysl.

Moje oblíbené teze Ono to půjde … zkusíme něco jiného. Cesta je minimálně stejně důležitá jako cíl. Tedy nejenom co, ale i jak. Chyba neexistuje, je to jen zpětná vazba, že má příště udělat něco jinak. Vnitřní zdroje pro změnu má vždycky ten/ta kterých se to týká. Člověk dělá v danou chvíli většinou to nejlepší, co si myslí, že v tu chvíli dělat může. Ve většině situací existuje více možností volby, svoboda. Ve všech „živých“ systémech není rovnováha jako setrvalý stav, neustále se tam něco horší nebo lepší, podle toho, kolik je tomu věnováno pozornosti a energie. Někdy se něco horší i k lepšímu.

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

03.11.2017
08.12.2017
19.01.2018
23.02.2018
30.03.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Klára Lauritzenová
email:
lauritzenova@... zobraziť


Adresa
Haštalská 17, 110 00 Praha 1, 10000 Praha

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 271 740 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
U Hranic 18, Praha 10 Zobraziť na mape