Výcvik koučování. Akreditovaný vzdělávací program (ACP)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

„…neb zrovna tam, kde pojmy chybí, v čas příhodný lze slovo uplatnit. Slovy se síla v půtce měří, ze slov se krásně systém zmotá…” "Šedá, můj příteli, je všechna teorie, a žití zlatý strom se zelená.“ (J.W.Goethe-Faust)

Koučování?

Je cesta (sebe)poznávání, způsob komunikace a rozvíjení potenciálu, profese i mocný nástroj změny. Záleží jen na Vás, co ve Vašem světě bude znamenat, jaký konkrétní význam mu ve vašem životě přiřadíte. Koučování je také umění komunikace. Vyžaduje trpělivost, zvídavost a respekt, kterých v životě obyčejně dosáhneme zkušeností, zážitkem a seberozvojem. Koučování je ovšem také profesionální dráha, na které můžeme využívat koučovací přístup jak v řízení firmy, tak v doprovázení jednotlivce i skupiny na fascinující cestě za jejich cíli. Systemické koučování je pak specifický přístup dosahování změn založený na poznatcích věd o fungování systémů, filozofii konstruktivismu a teorii komunikace.

**Naučit se koučovat?* Znamená rozvíjet se na jak na úrovni teoretických znalostí a praktických dovedností, tak osobnostně. A to se může zdát náročné.

Náš výcvik proto stojí na:

 • pochopení znalostí – systemický přístup má pevné vědecké pozadí, díky kterému je tak účinné. Teorii ihned přenášíme do praxe.
 • praktickém osvojení si nástrojů a „řemesla“ kouče – koučování využívá specifické metody a postupy.
 • seberozvoji a sebezážitku – osobnost kouče je tím nejdůležitějším nástrojem celého koučování. V první řadě se učíme pracovat sami se sebou.
 • profesionalitě a zkušenosti – naši lektoři jsou profesionální akreditovaní kouči s více než dvacetiletou praxí, kteří program doplňují o své osobní zkušenosti a doporučení.

Co získáte?

Nástroj

 • Budete umět rozvíjet potenciál svůj i druhých
 • Naučíte se dosahovat cílů efektivním způsobem
 • Budete umět lépe naslouchat a používat silné otázky

Pochopení

 • Pochopíte fungování sociálních systémů – jak a proč lidská společenství fungují (firma, rodina a další)
 • Porozumíte fungování myšlení a motivaci
 • Naučíte se chápat chování lidí

Cestu k poznání a seberozvoji

 • Zjistíte o sobě mnoho nového
 • Naučíte se na sebe dívat nezaujatě
 • Naučíte se, jak se učit

Profesi

 • Získáte základní nástroje potřebné k uplatnění se jako kouč na trhu
 • Uplatníte principy koučovacího přístupu v řízení lidí

„Možná to bude pro někoho těžce uvěřitelné, ale kurz mi dal celý nový svět, který je plný nových možností a náhledů na lidi kolem. Lépe se mi v takovém světě žije. Zároveň mi dal základ dovednosti, kterou můžu udělat něco i pro ostatní.“ V. Unzeitigová, Deputy Director, Responsible Actuary – Life Insurance, Kooperativa

„Výcvik pro mě znamenal velké obohacení, jak v pracovní, tak v soukromé rovině… Dochází během něho k velkým posunům ve způsobu myšlení, všichni lektoři jsou skvělí lidé a upřímně řečeno – měřítkem může být i to, že večer i po téměř devíti hodinách výcviku všichni aktivně pracovali:-).“ Regína Kořínková, External Consultant at MSX International

Cieľová skupina

Je to pro vás?

Ano, pokud chcete profesionálně a lidsky růst, umět lépe budovat vztahy, účinně ovlivňovat druhé lidi a pomáhat jim v rozvoji. Většina účastníků jsou manažeři, kteří tak významně rozšiřují svoji manažerskou kvalifikaci a dosahují s lidmi výrazně lepších výsledků. Výcvik také připravuje zájemce na první akreditační stupeň (AC – Akreditovaný kouč). Požadavky na získání akreditací naleznete na www.cako.cz.

Obsahová náplň

Základní oblasti programu:

 • Výuka specifických koučovských kompetencí – filozofie a základní teorie systemického koučování, metodika a nástroje
 • Další relevantní dovednosti potřebné pro koučování
 • Rozvoj osobnosti
 • Profesionální etika a kritické myšlení
 • Zážitková zkušenost s koučováním na sobě
 • Supervize
 • Závěrečné zkoušky

Obsah programu:

1. soustředění

Koučování a podobné profese; konstruktivismus a objektivismus; koncept kontroly a pomoci; principy koučování; práce s ne-problémem; metodika koučovacího rozhovoru (vyjednávání a získání žádosti).

2. soustředění

Konstruktivismus a systemické teorie (systémové teorie, kybernetika, teorie autopoiézy ad.) kontrola a pomoc v koučování (kontrolní kontexty); teorie osobnosti v metafoře; kompetence kouče; druhy podnětů; metodika koučovacího rozhovoru (vyjednávání, stanovení objednávky partnera, domluva zakázky a realizace).

3. soustředění

Osobnost a myšlení kouče; sebereflexe kouče; druhy pomoci (vzdělávání, poradenství, podporování a doprovázení); druhy kontroly (péče, dozírání, motivování a vyjednávání); druhy otázek; potřeby v koučování a objednávka zadavatele (firemní zadání); supervize nahrávek rozhovorů.

4. soustředění

Etika obecně a systemická etika; škály a pozitivní přerámování; nácvik koučovacích rozhovorů; práce s objednávkou zadavatele; supervize nahrávek rozhovorů.

5. soustředění

Etický kodex kouče; vytvoření zakázky se zadavatelem; jak získat klienty; supervize nahrávek rozhovorů; příprava na závěrečné zkoušky.

6. soustředění

Teoretická zkouška; praktická zkouška – supervize nahrávek rozhovorů.

Rozsah výcviku

Jde o 96 hodin pod vedením supervizorů, 12 hodin ve svépomocných skupinách a 8 hodin koučování s profesionálním koučem. Výcvikový program je rozložen do šesti dvoudenních setkání vedených akreditovanými kouči a minimálně dvou šestihodinových setkání ve skupině s ostatními účastníky (případně tří setkání po min. 4 hodinách). Individuální koučování si každý domlouvá sám přímo s vybraným koučem v případě, že je účastník neabsolvoval v minulosti.

Rozvrh všech soustředění se supervizory je následující:

 1. den: 10 – 20,30 hodin
 2. den: 8 – 16 hodin

Svépomocné skupiny se setkávají povinně mezi soustředěními.

Na každé soustředění se od účastníků očekává příprava. Ta zpravidla zahrnuje látku k nastudování, sebereflexi a praktická cvičení. Poslední soustředění zahrnuje závěrečnou zkoušku.

Data konání

 1. soustředění: 12 – 13. října 2017 (čt, pá)
 2. soustředění: 7. – 8. prosince 2017 (čt, pá)
 3. soustředění: 1. – 2. února 2018 (čt, pá)
 4. soustředění: 12. – 13. dubna 2018 (čt, pá)
 5. soustředění: 7. – 8. června 2018 (čt, pá)
 6. soustředění: 6. – 7. září 2018 (čt, pá)

Podmínky k získání certifikátu Systemického institutu:

 • 90% účast (na soustředěních i ve svépomocných skupinách)
 • průběžné plnění domácích úkolů
 • minimálně 8 hodin zkušenosti z koučování s profesionálním koučem
 • závěrečná práce z teorie a sebereflexe v rozsahu 2 000 slov (cca 4 strany textu)
 • kasuistika v rozsahu min. 2 000 slov (cca 4 strany textu)
 • závěrečná zkouška (teoretická i praktická – supervize videonahrávky)
 • závazek dodržovat etický kodex České asociace koučů

Certifikát obsahuje stručný popis výcviku a podmínek, které absolvent splnil pro získání certifikátu. Pro účastníky, kteří nenaplní tyto podmínky, vystaví Systemický institut na jejich vyžádání písemné potvrzení o účasti ve výcviku s relevantními údaji.

Platební podmínky

První platba činí nejméně 50% částky z ceny výcviku a je fakturována po podání přihlášky se splatností 14 dní. Zaplacením této částky má účastník místo ve výcviku garantováno. Z administrativních důvodů upřednostňujeme zaplacení celé částky za výcvik před 1. soustředěním.

Účastníci, kteří výcvik platí ze svých soukromých peněz, si mohou vyjednat odlišné platební podmínky, zejména rozložení do více splátek. Záloha v minimální výši storno poplatku je povinná vždy.

Cena za ubytování a stravu je splatná na místě v hotovosti (karty nejsou akceptovány).

Cena a platební podmínky

 1. včasná platba (do 31. května 2017): 55 000 Kč (+ DPH)
 2. včasná platba (do 31. srpna 2017): 68 000 Kč (+ DPH) Standardní cena: 75 000 Kč (+ DPH)

Ceny pro soukromé plátce (platby ze zdaněných peněz):

 1. včasná platba (do 31. května 2017): 50 000 Kč (včetně DPH)
 2. včasná platba (do 31. srpna 2017): 60 000 Kč (včetně DPH) Standardní cena: 70 000 Kč (včetně DPH)

Co je v ceně?

 • poplatek za účast
 • e-learningový kurz Základy koučování
 • veškeré studijní materiály
 • pronájem učebny a techniky
 • kávové přestávky
 • posouzení závěrečných prací a kazuistik

Co je třeba hradit zvlášť?

 • doprava
 • ubytování
 • ostatní strava a nápoje
 • případné hodiny s externím koučem (1 500 Kč/hod)
 • případné náhrady za neúčast (1 500 Kč/hod)

Ubytování a strava činí přibližně 1 800 Kč na jedno soustředění

Jak se přihlásit

Před přihlášením se do výcviku je třeba, aby supervizor provedl s kandidátem na účast motivační rozhovor. Pokud proběhne ve prospěch účasti, závazné přihlášení nastává vyplněním a odesláním přihlášky na webu Systemického institutu (na úvodní stránce pod příslušným kurzem) a zaplacením první faktury.

Místo konání

Penzion FOUSEK Štědronín 15, 397 01 Písek tel.: 382 289 170; GSM: 603 98 44 98 fousek@zvikov.cz www. zvikov. cz

GPS: N 49° 25,195´ E 14° 10,890´

Náhrady neúčasti:

Náhrady za neúčast v jiné skupině jsou možné, ale nedoporučujeme je. Účastník si musí nahradit stejné soustředění a nejbližší příležitost bývá až po roce. Lepším řešením je tedy individuální náhrada ve formě konzultací s doporučeným koučem. Počet hodin případné náhrady je menší než počet zameškaných hodin a určí je garant výcviku. Náhradu je třeba vykonat před následujícím soustředěním a je placená.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky činí storno 20% ze zaplacené částky, pokud byla účast zrušena max. do tří měsíců před zahájením kurzu. Při pozdějším zrušení nebo nenastoupení do kurzu se stornem stává částka celá. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za výcvik bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti na výcviku vzniklé na straně účastníka v jeho průběhu. Přihlášením se do výcviku pro vás automaticky objednáváme stravu a ubytování. V případě, že některé z těchto služeb nebudete využívat, je třeba ohlásit před zahájením výcviku Otovi Staňkovi (fousek@zvikov.cz). Při pozdějším rušení služeb se na ně vztahuje plné storno. Můžete být rovněž požádáni o zaplacení zálohy.

Reference účastníků

„Výcvik mi dal, co jsem dlouho hledala a neuměla pojmenovat. Nadhled. A to nad sebou, nad životem, který vedu, nad prací, kterou vykonávám…“ Alena Kuželová

„Výcvik je smysluplný, rozumně rozvržený, návodný, ale i poskytující maximum prostoru pro vlastní aktivitu. Lektoři se liší stylem práce, ale myšlenky systemického přístupu předávají s fascinující mírou shody, což působí nesmírně věrohodně a samo o sobě to pomáhá uvěřit v sílu tohoto přístupu… V neposlední řadě jsem díky kurzu poznal několik velmi zajímavých lidí, kteří „stojí za to“. Filip Král

„Tento výcvik doporučuji všem, kteří se chtějí vydat na cestu koučování nebo na cestu osobního rozvoje, protože má všech 5 P (profesionální, překvapující, pokrokový, příjemný a provokující).“ Hana Fialová

„Měl jsem tu vzácnou možnost potkat Magdu a Kláru. Klára je velmi rozhodná, zkušená a odborně vysoce zdatná. Je i velmi empatická a skvěle pomáhá při cestě za systemikou. Otevřel se mi s ní svět kybernetiky, reflexe, sebereflexe, otázek, odpovědí a mnoha dalších oblastí. Přístup Magdy je lidský, neformální, odborný a nadchne každého. Úžasné jsou metafory a způsob podání celé problematiky. Krásné je Magdino “jazykování”. Systemika mi nabídla zcela nový pohled na svět, na sebe samého… Považuji za férové upozornit, že systemika v Magdině a Klářině podání zcela zásadně změní Váš život.“ Josef Bárta

„Do výcviku jsem se dostala v době, kdy se mi rozpadlo manželství, měla jsem problémy s rodičem a vybírala jsem si nové zaměstnání. Dnes děkuji šťastné intuici, že mne do kurzu přivedla. Pochopila jsem nejen jak SKUTEČNĚ pomáhat ostatním, ale i sama sobě. Najít smysl v životních peripetiích a klást si ty správně otázky – to jsou „žádoucí vedlejší účinky“ výcviku koučů, které mne posunuly o několik stupňů výš jako člověka. Byla to dosud má nejlepší investice, protože její hodnota je nevyčíslitelná a navíc – trvalá.“ Jitka Rathauská

„Výcvik mi vyhovoval jak v organizaci, tak i v přístupu lektorek, které jsou velmi rozdílné a přitom se skvěle doplňují. Na jedné straně opravdová lidskost a člověčenství, na druhé vysoce profesionální přístup. Po skončení výcviku jsem si uvědomila, jak moc jiný člověk jsem oproti tomu, když jsem vstoupila.“ Marta Břehovská

„Váš přístup a způsob výuky při výcviku koučování mi pomohl si uvědomit a přehodnotit spoustu věcí v mém životě. Na začátku výcviku jste „slibovaly zázrak" a zázrak se opravdu stal. Otevřely jste mi dveře do systemického myšlení a tím jste ovlivnily kladně jak můj život, tak i mých blízkých a kolegů.“ Anastasia Michailidisová

Navazující Výcvik koučování II.

Osobnost člověka – kouče

Výcvik je určen pro absolventy základního výcviku v oblasti koučování v rozsahu alespoň 95 hodin. V tomto programu si dále rozvinete vaše koučovací dovednosti a rozšíříte si je o profesionální práci se zadáním a o práci se skupinou. Vybavíme vás potřebnými kompetencemi pro vlastní koučovací byznys. Zaměříme se na váš další osobnostní rozvoj a také na citlivost pro etická dilemata. Významný prostor je věnován supervizím. Výcvik je koncipován v souladu s kritérii pro druhý stupeň vzdělávacích programů České asociace koučů (APCP – www.cako.cz). Výcvik vedou: Klára Lauritzenová, Ondřej Krása, Magda Vašáková a Vladimír Dvořák.

Supervizoři

Ing. Klára Lauritzenová

Akreditovaný kouč supervizor (nejvyšší stupeň, Česká asociace koučů)

Vzdělání

Zahraniční obchod (inženýrské studium, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha), Marketing management (specializační studium, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Paříž, Francie). Systemické koučování (certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická terapie (certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Gestalt terapie (certifikát 2006, Institut pro gestalt terapii, Praha), Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn, UK), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn, UK), Management Summer School (2008, 2009, KCC Foundation, UK). Praxe (od roku 1993) Dosud více než 5 000 koučovaných hodin, více než 250 klientů v koučování a 250 ve výcvicích koučů. 2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – zakladatelka společnosti a jednatelka; systemický kouč a supervizor, poradce pro změnové projekty v organizacích a lektor v oblasti systémového myšlení a systemiky; autorka odborných článků, sdělení a workshopů na odborných mezinárodních konferencích.

1996 – 2009: Extima, s.r.o. – zakladatelka společnosti, vedoucí konzultantka, systemický kouč a supervizor, poradce pro změnové projekty v organizacích, profesiogramy, kariérové plány a rozvojová střediska, lektor kurzů školy Time management IV. generace.

1994 – 1996: Lubbock Fine March – konzultantka v oblasti marketingových výzkumů a trenérka měkkých dovedností 1993 – 1994: Evropa 2,Regie Radio Music – marketingový manažer

Současné funkce a členství

Členka Stavovské rady České asociace koučů a její odborný člen; člen České systemické společnosti; člen International Coach Federation; členka European AI Network; vedoucí konzultant společnosti Systemický institut.

Reference

Bohdan Bolzano: Martin Přibil, majitel a jednatel; Moravia IT: Kateřina Janků, majitelka; Arturo Quintero, spolumajitel, Tomáš Kratochvíl, CEO; Véronique Özkaya, sales director; Profinit: Tomáš Pavlík, ředitel; E-Consulting: Daniel Pristach, majitel a ředitel; FANS: Rostislav Žoudlík, majitel, GŘ a předseda představenstva; Glatzová & Co: Vladimíra Glatzová, vedoucí partner; AVG Technologies: John Little, CFO; Kooperativa: Jan Března, personální ředitel; Filip Král, ředitel úseku CPO; Carrier Refrigeration: Jaroslav Hrubeš, Managing Director; Lumen International: Stanislav Gorčica, majitel a předseda představenstva; RBS: Zdeněk Jandus, ředitel; ČSOB: Jan Pešek, HR manager; nkt Cables: Peter Hawlan, CEO; Martin Tomko, CFO; T-mobile: Petr Dvořák, vicepresident; Česká spořitelna: Jaroslav Peterka, ředitel; Deloitte&Touche: Dana Bohatová, manager; RSJ Invest: Tomáš Janeček, spolumajitel; KPMG: Pavla Slabihoudková, HR manager; BrokerJet: Jiří Vyskočil, ředitel; a další..

Co pro mě znamená koučování

Koučování je nejen moje profese, ale i způsob života. Jako profese mi umožňuje realizovat moji potřebu pomáhat lidem, vidět je růst, být stále znovu překvapována jejich schopnostmi a potenciálem. Jako způsob života je koučování o mém vlastním neustálém růstu, poznávání mých hranic a navazování kvalitních vztahů. Učím se moudrosti a respektuplnosti, hledám zdroje největší energie a nacházím smysl svého života.

Koučování mi dovoluje „nebýt expertem“, ale partnerem, který koučovaného podporuje v uvědomování si a realizaci vlastních potřeb a cílů. A protože to vše dokážeme dát do souladu s potřebami zaměstnavatele, vzniká synergie, kde dosahujeme nejen lepší výkonnosti, ale i spokojenosti na všech stranách.

Jak se stalo, že jste tím, kým jsem.. (profesně) Výzva. Náročnost. Velké cíle. Komplexita. To vše mě přitahuje a zároveň přináší účast na změnových projektech v organizacích, koučování a vzdělávání lidí v nových oblastech. Dalším mým motorem je neustálá snaha růst a až posedlost po poznání – o čem je svět a jak funguje? A potřeba pomáhat lidem – v tom cítím opravdový smysl.

Co mám na sobě ráda Vnímání věcí v širokém kontextu, schopnost se učit a měnit, soulad obsahu a formy, přitažlivost vyššími cíli (podpora duševního a duchovního růstu, lásky k lidem, lásky k vlasti).

Co u sebe chci změnit Chtěla bych být tolerantnější a citlivější i v případech, kdy někdo jedná proti mým zájmům. Asi vždycky budu mít pocit, že bych mohla být více milující bytostí.

Jaký typ klientely přitahuji Velmi inteligentní, zpravidla úspěšní lidé, s podnikatelským duchem. Poctiví, ambiciózní. Někdy trochu arogantní..

Moje vize Přinášet do České republiky nové přístupy k řízení organizací, lidí a změn. Rozšířit svoji mezinárodní působnost. Nabízet komplexní služby i ve smyslu psychického a fyzického zdraví jednotlivců a dlouhodobé výkonnosti organizací.

Moje hodnoty Láska. Svoboda. Lidský růst.

Moje oblíbené teze Co je nějaké, může být jinaké. Many are called, few are chosen. On ne sait jamais.

Dr. Magda Vašáková Loumová

Akreditovaný kouč profesionál (druhý stupeň, Česká asociace koučů)

Profese

Lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další); systemický kouč, tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů, systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Vystupuje ve sdělovacích prostředcích (Český rozhlas) a píše články do odborných časopisů.

Kvalifikace

Pedagogická fakulta UK Praha, rigorózní zkouška

Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickém přístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused). Akreditovaný profesionální kouč (Česká asociace koučů)

Praxe a spolupráce

2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – konzultant a kouč 1992 – nyní: soukromá terapeutická a konzultantská praxe, přednášková činnost na VŠ(MUP), spolupráce se soukromou ZŠ Školou Hrou, Českým rozhlasem a Českou televizí atd.

Další funkce a členství

Členka České asociace koučů; členka České systemické společnosti; členka SOFT

Reference

Allianz pojišťovna, GARP, Mareco, Psíma, Ministerstvo financí ČR, Cordeus, Modrá Pyramida, UNIQA, Wustenrot, Frekvence 1, Institut environmentálních studií (Veolia Voda), Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK), Český rozhlas, a další..

Jak se stalo, že jste tím, kým jsem.. (profesně) Snaha ovlivňovat to, co jde ovlivnit, respekt vůči toku života a věcem, které přináší k přijetí, kombinace potřeby živého dobrodružství a smysluplného povolání, schopnost počkat si na správný čas a správné lidi, poznat své nadání a najít v sobě chuť a vůli ho rozvíjet. Být s lidmi a umět být užitečná. Taková je teď, pevně věřím, moje profese.

Odkud a kam jdu (nebo si to myslím) Od zaměření se na sebe v kontextu života (nejčastější otázka „proč mi to dělají?“), přes opomenutí sebe pro ostatní, přes období „bez kontaktu se zemí“, k opětovnému zaměření se na sebe, v tomto životě, na této zemi v tomto čase a se snahou skrze toto vše se pochopit (nejčastější otázka „co dělám proto, že se mi děje..?) :-).

Jací klienti mě vyhledávají Milí a laskaví lidé, se smyslem pro humor, s očekáváním místy až nadpřirozených dovedností, inteligentní, s důrazem na efektivitu, tvůrčí, s fantazií, nadstandardní v očekáváních přístupu, poctiví, hledající.

Moje vize Rozvíjet smysluplné způsoby práce se sebou samotným, s lidmi v týmech i organizacích, prosazovat a přesvědčovat o potřebě efektivní, rozvíjející a etické práce s lidským potenciálem.

Moje hodnoty Zdraví. Láska. Svoboda. Nezávislost (v dobrém slova smyslu). Příroda.

Moje oblíbené teze Jediný, co se ukázalo mít v životě smysl, bylo bej slušnej ke svým bližním. :-)

Mgr. Vladimír J. Dvořák

Akreditovaný kouč (I. stupeň, Česká asociace koučů)

Vzdělání

Filosofie, teologie a historie (1986–1994: magisterské a doktorandské studium, Karlova universita Praha a Humboldt Universität Berlin), Management (1995–1998: specializační studium, různé instituce, Německo). Consultancy Coaching (2010: certifikát, 55 hodin, Grid International Inc., Austin, USA), Systemické skupinové koučování (2008 – 2009: certifikát, 115 hodin, Expertní skupina Callisto, Praha), Systemické individuální koučování (2003 – 2004, certifikát, 104 hodin, Newton Solutions, Praha), Team Development (2000–2002, certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., Austin, USA), Individual Development (1998–1999, certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., Austin, USA)

Praxe

Dosud více než 2 500 koučovaných hodin, více než 150 klientů v koučování a 70 ve výcvicích koučů.

2012 – dosud: senior kouč a konzultant 1999 – 2011: Grid International CZ s.r.o. – spoluzakladatel společnosti a její výkonný ředitel, senior konzultant, facilitátor a systemický kouč pro firemní změnové projekty 1998 – 1999: Graddo a.s – zákaznický manažer divize kabelových svazků SMART a následně manažer prodeje reklamních služeb v dceřiné společnosti Pragokoncert a.s. 1994 – 1998: Humboldt Universität Berlin – předseda Personální rady, personální řízení 1300 zaměstnanců

Současné funkce a členství

Vedle své koučovací praxe jsem supervizorem rozvojových programů mezinárodní poradenské společnosti Grid International pro země střední Evropy, působím jako prezident České asociace koučů a jsem řádným členem Německé Komenského společnosti.

Reference

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.: Jitka Chizzola (předseda představenstva), Roman Flek (manažer obchodního oddělení), Aleš Ryp (vedoucí obchodního oddělení), Miroslav Ježek (vedoucí právního oddělení). Grosz-Beckert Czech s.r.o.: Ingo Zimmermann (ředitel divize). Globus ČR, k.s.: Karl-Josef Ochs (jednatel), Werner Eberhart (manažer logistiky), Eliška Berková (manažerka rozvoje lidských zdrojů). Arcadis CZ, a.s.: Václav Hořejší (předseda představenstva), Jan Kárník (ředitel divize), Radek Bernard (manažer divize). Berner, spol. s r.o.: Libor Klement (obchodní ředitel), Petr Hendrych (obchodní ředitel), Josef Škramovský (manažer obchodu). VELUX Česká republika, s.r.o.: David Brož (generální ředitel), Jana Mašatová (produktová manažerka). Unient Communications,a.s.: Otakar Seďa (předseda představenstva), Lukáš Vecko (člen představenstva), Jan Kortus (ředitel obchodu). Sanofi-Aventis, s.r.o.: Ivo Nedvěd (ředitel divize). Omnitron s.r.o.: Jiří Kapitán (jednatel a majitel). Geofos s.r.o.: Zuzana Hreusová (jednatelka). Telefónica O2, a.s.: Jana Vyhlídalová (ředitelka reklamních a informačních služeb). Spolana a.s.: Jana Tonová (finanční ředitelka). Spinoco, a.s.: Pavel Chlupáček (člen představenstva). B-J Holding a.s.: Petr Jančura (předseda představenstva). Honeywell spol. s r.o.: Jiří Frint (projektový manažer), Jan Michal (vedoucí divize). A další.....

Co pro mě znamená koučování Způsob, jak pomáhat lidem ve firmám budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům. Své koučování chápu jako netradiční způsob práce s jednotlivci či skupinami lidí v odpovědných nebo rozhodujících funkcích, která vede k nalézání řešení a plnění cílů.

Jak se stalo, že jsem tím, kým jsem.. (profesně) Obešel jsem kus světa, abych po universitách získal poklady moudrosti a objevil přitom jednoduchou pravdu: důležitější než mít je být. A tak jsem začal vyhledávat výzvy, které vedou dál, dopředu a v jednu chvíli se ukázalo, že to lidi zajímá, že je mohu inspirovat a tak „být průvodcem karavany při hledání oázy“ se stalo mým životním posláním.

Co mám na sobě rád Své pevné zakotvení mezi nebem a zemí, které mi umožňuje spojit dynamické předávání energie a zároveň tiché nahlížení pod povrch věcí.

Co u sebe chci změnit Stále lépe balancovat pracovní a osobní život, všechno nemusí být hotové hned.

Jaký typ klientů přitahuji Aktivní a otevřené lidi bez rozdílu pohlaví, kteří chtějí dosahovat náročné cíle, nebojí se změn a své profesní působení chápou v širších souvislostech celého svého života.

Moje vize Vracím lidské existenci duchovní rozměr. Mým prostřednictvím vznikají věci, které proměňují tento svět o kousek víc v místo, kde je krásné žít.

Moje hodnoty Láskyplná naděje – pozitivní přístup ke všemu, co nás na této planetě obklopuje, je pro mě základem všeho. Umožňuje nám radovat se, dávat a přijímat, koukat dopředu a těšit se na to, co nás čeká za příštím rohem (těším se i na to, co bude za prahem smrti). Společenství – harmonické mezilidské vztahy mezi živými bytostmi přinášejí na tento svět hřejivé teplo. A protože vím, že nevznikají sami od sebe, tak do nich pilně investuji hodně své energie (vedle manželky okolo sebe mám ještě 9 dětí). Rozvoj bez konce – každý z nás je jedinečným konstruktérem reality a jaké si to udělá, takové to bude mít. Nic není definitivně dáno, všechny hranice jsou překonatelné, jen chtít (a já svou prací lidem pomáhám, aby chtěli)

Moje oblíbené teze Co chcete, aby lidé činili vám, čiňte vy jim.

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

12.10.2017 - 13.10.2017
07.12.2017 - 08.12.2017
01.02.2018 - 02.02.2018
12.04.2018 - 13.04.2018
07.06.2018 - 08.06.2018
06.09.2018 - 07.09.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Klára Lauritzenová
email:
lauritzenova@... zobraziť


Adresa
Penzion FOUSEK, Štědronín 15, 397 01 Štědronín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 271 740 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
Břehová 1, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)