ZA HRANICEMI PRVNÍHO POHLEDU. Změnový a rozvojový program. Firma jako místo pro můj rozvoj aneb můj rozvoj jako vklad do firmy.

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Hlavní cíl:

Výrazně podpořit růst lidí tak, aby se zvýšila kvalita jejich života, probudit v nich novou radost z učení a využít ji také pro potřeby firmy. Rozvíjet jejich lidský potenciál ku prospěchu jich samých i společnosti. Nabízíme hledání souvislostí a propojení mezi člověkem jako osobností, člověkem profesionálem a člověkem společensky odpovědným. Výsledkem je trvalá změna přístupu k sobě, ke své roli a převzetí zodpovědnosti. Garantujeme konkrétní výsledky prospěšné účastníkům i firmě, která se pro program rozhodla.

… a náš cíl:

Chceme vám představit netradiční a příjemný způsob učení s širokým uplatněním. Pomůžeme vám znovu zažít radost z objevování a sebevzdělávání. Slibujeme dobrodružné zážitky!

Cieľová skupina

Jakákoli organizace. Důležité je, aby měl zadavatel vyšší cíle než jen dosahování svých podnikatelských záměrů, tj. vnímal svoji společenskou zodpovědnost, podporoval obecný růst lidí směrem k přebírání zodpovědnosti za výsledky, za sebe a za svůj život. Chtěl přispět ke kultivaci a větší zralosti společnosti, ve které podniká.

Obsahová náplň

K postupu:

Je to promyšlená cesta, která vede přes zvyšování kompetencí jedince ke zvyšování kompetentnosti firmy. Neprobíhá jako klasické vzdělávání, ale vytváří se na základech individuálních potřeb a přínosů účastníků. Oni jsou „spolutvůrci“ vlastního rozvoje, což chápeme jako jediný možný a také reálný postup při přebírání zodpovědnosti za vlastní rozvoj, při zvyšování vlastní kompetentnosti a hledání chuti a motivace. Rozvoj člověka musí být „mojí vlastní záležitostí“, aby měl všechny uvedené atributy. Metodicky používáme výhradně způsob rozvinutý na koučování vzdělávání, tzn. s těžištěm v sebepoznání, sebereflexi a seberozvoji.

Praktikovat tento způsob lze v partnerském a tvořivém prostředí, které společně podporujeme a rozvíjíme. Aspirujeme na efektivní vzdělávání vedené přes konkrétní potenciál lidí, které má pak trvalé výsledky.

Jde o změnu myšlení, postojů a osobnostní rozvoj. Respektuje tedy naprosto reálné možnosti každého účastníka.

Stručný nástin programu:

Program sestává ze tří základních oblastí, které na sebe navazují. Budeme se jim ovšem věnovat paralelně, protože se navzájem posilují.

I.Sebe-posílení

Rozpoznání a přijetí vlastní jedinečnosti potřebné k síle a odvaze převzít skutečnou zodpovědnost za sebe i ostatní. Mít odvahu přijmout riziko důvěry, tj. vstupovat do živých a upřímných vztahů.

II.Komunikace s ostatními

Být schopen zastávat stanoviska, naslouchat druhým a dosahovat shody; a přijímat a dávat zpětnou vazbu. Používat otevřenou komunikaci jako nástroj pro vytváření a ovlivňování našeho světa.

III.Zodpovědnost za systém

Být schopen uvědomit si, naplánovat a zrealizovat změny na úrovni jednotlivce, týmu a celé firmy. Myslet komplexně a vnímat širší souvislosti.

Principy a metody práce:

Primární přístup je systemický (vnímat sebe jako systém a jako součást vyššího systému) a koučovací (jde o změny v myšlení, o osobnostní posuny). Využívá se dynamiky skupiny – schopnosti skupiny uspíšit a zefektivnit tyto procesy. Pro připojení se k jazyku lidí a k potřebám firmy se pracuje také na firemních cílech (týmové práce).

Metody:

  • Týmové práce (řešení firemních cílů)
  • Vzdělávání (zajímavě, radostně, v souvislostech)
  • Trénink měkkých dovedností (pro rychlou změnu chování)
  • Sebezážitková cvičení (pro změnu myšlení)
  • Sebereflexe (pro změnu myšlení)

Forma je tedy interaktivní, jde o kombinaci metod vzdělávání, praktikování, koučování a sebekoučování v dané oblasti pro následné využití v práci se sebou samým. Součástí je práce se sebereflexí vlastních předpokladů, rozbory a nácviky v konkrétních situacích.

Cílem je vědět k čemu a proč se lidé učí, k čemu to mohou využít, kde se to daří, z jakých důvodů to funguje či nefunguje. To vede k pocitu kompetentnosti ve vlastním růstu – tím je vzdělávání reálné a živé.

Způsob výběru lidí

Doporučujeme princip dobrovolnosti. Nejvhodnější způsob pro jednotlivé organizace však může být různý – rádi jej s vámi budeme konzultovat.

Rozsah:

20 dní v průběhu dvou let (pro jednu skupinu) Možné kombinovat s individuálním koučováním.

Ceny (20 dní, 2 roky):

Malá skupina (do 15 osob): 600 000 Kč Velká skupina (do 30 osob): 1 200 000 Kč

Podrobněji k obsahu:

I.Posílení osobnosti:

Sebevědomí, jedinečnost, autenticita, prožívání, otevřenost. Je schopen fungovat jako ryzí individualita a zároveň individualismus nevnímá jako opak týmové souhry. Je schopen poctivě nahlížet sám sebe, odhalovat své potíže a ví, jak s nimi nakládat. Je schopen vnímat společenská i firemní tabu a nebrat je jako objektivní skutečnosti.

Svoboda, odvaha, velkorysost, zodpovědnost. Cítí zodpovědnost nejen za sebe, ale i za fungování celé firmy.

Důvěra a respekt, odvaha k řešení konfliktů a houževnatost v překonávání problémů.

Vítání rozdílnosti a schopnost ji čelit; respektuplnost; nevyhýbat se problémům, bolesti a pnutí.

Konstruktivní přístup k životu. Je schopen reflektovat aktuální etapu ve svém životě a přijímat všechny její výzvy.

Uvědomuje si, co to je za umění a nadání řídit firmu nebo tým.

Znalosti a dovednosti:

Vědět kdo jsem, kam jdu a co tam budu dělat. Být si vědom svých silných stránek a zdrojů a umět je maximálně využívat. Umět se vnímat jako celek, tj. propojení mysli, duše a těla. Polarity, stín a projekce. Pojmenovat/vytvořit si alespoň základní kontury vlastní životní filozofie. Být schopen oceňovat odlišnosti a být otevřen možnosti se měnit; být schopen se oprostit od hodnocení v tom nejzákladnějším slova smyslu. Být schopen sebereflexe I. i II. řádu. Umět cíleně podporovat růst lidí kolem sebe. Práce s emocemi.

II.Vztahy a komunikace:

Hledat cesty k vlastnímu poznání a budovat vztah k sobě samému. Rozumět si v reálně možné rovině. Chápat svoje způsoby myšlení, které utváří „můj pohled na sebe“.

Vnímat, jak na základě sebe – pojetí realizujeme vztahy k okolí, k našim blízkým, kolegům, společnosti, ke světu. Umět podat „zprávu“ o sobě, svém chápání a pojímání života. Dokázat tuto autenticitu využívat k otevřené a přirozené komunikaci s druhými.

Pochopit komunikaci jako zprávu o sobě samém pro druhé a obráceně, jako jedinou možnost porozumění si navzájem a jako prostředek k vytváření společného světa. V komunikaci žijeme my i naše firma a my je můžeme tímto utvářet podle svých představ.

Znalosti a dovednosti

Být schopen přijímat různosti, respektovat odlišnosti v tom nejhlubším slova smyslu. Být si vědom naší tendence požadovat, aby svět fungoval podle našich představ. Být si vědom toho, že náš jazyk spoluvytváří realitu naší firmy (věci jsou takové, jak o nich smýšlíme/mluvíme). Brát komunikaci jako součást motivace samotné (tj. jestliže připustím, že něco jde, tak už se to děje). Znát základní komunikační modely (tlak-protitlak, otevřené dveře, …) Umět komunikovat autenticky, otevřeně a zároveň kultivovaně. Aktivně komunikovat: zkoumat, získávat informace a zastávat stanoviska. Umět se ptát, co druzí slyší, když jim něco říkám. Dávat a přijímat otevřenou a kultivovanou zpětnou vazbu. Umět pracovat s kritikou: přijímat ji a využívat ke své i partnerově potřebě. Vyžadovat aktivně zpětnou vazbu. Používat „já“ jazyk. Mít odvahu si nerozumět; využívat nedorozumění k vyjasňování. Umět pracovat s konflikty. Umět efektivně pracovat v týmu. Nazřít, že k tomu, abychom se dostali k cíli, nemusíme být uniformní (v jednom šiku), ale můžeme zůstat sví, být odlišní a hledat potenciál v odlišnostech.

III.Systémové myšlení:

Uvědomuje si souvislosti. Principy fungování jedince, organizací, společnosti. Vliv „vnějších“ faktorů na naše uvažování (historie, kultura, stereotypy, …).

Umí se podívat z nadhledu na sebe a na firmu, uvědomuje si, kde jsou styčné plochy a reflektuje dobře i to, kde nejsou a jak s tím pracovat.

Vnímá roli zaměstnavatele jako poskytovatele příležitosti k pracovní seberealizaci a profesionálnímu a lidskému rozvoji.

Principy úspěšných organizačních změn.

Štěstí v práci. Svobodné firmy.

Znalosti a dovednosti:

Mít základy systémového myšlení (rozšířit si myšlení od lineárně-kauzálního a analytického k systemickému; triviální versus netriviální „stroje“). Hierarchie v sociálním systému a otázky moci. Schopnost pojmenovat svoji vlastní roli v systému, jakož i ostatních (včetně těch, kteří nám tam nezapadají). Znát základní principy fungování svobodných společností. Uvědomit si důležitost pravidel a osobní zodpovědnosti. Propojit si svoje profesní působení se seberealizací jako člověka. Vědět, co mě v práci naplňuje jako člověka (proč bych tam chodil, i kdybych nemusel). Vznik synergie a shody ve skupině.

Koučové

Klára Hejduková

Kdo jsem, co pro mě znamená tento projekt a jak zapadá do mého

-------------------------------------------------------------- života a profese

Jsem kouč – pomáhám lidem růst. Koučování je nejen moje profese, ale i způsob života. Jako profese mi umožňuje realizovat potřebu pomáhat lidem, být stále znovu překvapována jejich jedinečností a potenciálem. Jako způsob života je koučování o mém vlastním neustálém růstu, poznávání mých možností a navazování kvalitních vztahů.

Pracovní zkušenosti mnoha let a úspěchy v práci na sobě mi daly sílu a energii věnovat se nejen byznysu, ale i společensky prospěšným činnostem. Pracuji pro neziskové organizace zdarma nebo za symbolické ceny (protikorupční iniciativy, školství, zdravotnictví).

Úspěchy v práci s jednotlivci, kdy jim pomáhám výrazně zvýšit kvalitu jejich života i pracovní výkony a dosahovat důležitých změn trvale, mě přivedly k podobné práci se skupinami. Tak vznikl i tento projekt, kde můžu se svými kolegy využít našich dlouholetých zkušeností k vytvoření něčeho unikátního, co pomůže nejen zákazníkovi – organizaci, ale i jeho zaměstnancům a potažmo celé společnosti.

Pokud se setkáme při spolupráci v tomto projektu, poznáte mě pravděpodobně jako člověka, který se rád pohybuje ve vyšších kontextech, uvádí věci do souvislostí, rád dává příklady ze všech oblastí života a čerpá mnoho myšlenek od českých myslitelů. Říká se o mně, že umím vytvořit velmi přátelskou a přitom pracovní atmosféru, tedy že dosahujeme výsledků pohodovou cestou. Vnáším do práce strukturu a dokážu být také docela náročná.

Mám téměř 20 let praxe práce s lidmi, asi 7 000 odkoučovaných hodin a stovky zákazníků z nejrůznějších organizací. Mými klienty jsou především majitelé a ředitelé firem a členové top managementu. Byla jsem při zrodu České asociace koučů a po léta jsem činná v jejích orgánech. Jsem také členkou mezinárodní sítě European Appreciative Inquiry Network a České systemické společnosti.

Magda Vašáková Loumová

Jsem profesí, dalo by se nazvat „pomáhající pracovník“. Podařilo se mi totiž po letech hledání toho správného profesního tvaru najít rovinu, která v sobě slučuje všechno to, co mě baví, co umím a co je pro mne zároveň smysluplné. Vytvořila se mi profese, kde jsem terapeutkou (nejvíce pracuji s dětmi a s rodinami v rodinné terapii), lektorkou a profesionálním koučem. Rovina terapeutická a koučovací je pro mě důležitá pro intenzivní zážitky s lidmi a jejich životy, lektorská rovina je prožíváním pedagogického dobrodružství ze změny, kterou dokáže učení přinášet. Všechno dohromady vnímám pro sebe jako jedinečnou příležitost být užitečná lidem v těch oblastech, které považuji za velmi důležité a to jsou schopnost porozumět si, hledat cesty a realizovat změny k lepšímu, učit se, chápat a růst.

Velkou motivací a zdrojem energie je pro mě potřebnost a následně velký ohlas v těchto oblastech, které přichází přímo od lidí. Být pak s nimi u hledání a nacházení je to, co mě motivuje.

Speciální „koníčkem“ je pro mě vzdělávání jako fenomén. Spolupracuji s různými vzdělávacími institucemi při hledání změn v přístupu všech účastníků tohoto procesu, cítíme, že je třeba vidět a dělat některé věci jinak. Proto se snažím rozvíjet sebe, stále se učím, píšu, studuji…a podporuji mezi lidmi potřebu renesančního člověka.

Doufám, že při mé práci, která probíhá při našich programech, je možné vnímat velkou energii na vytváření atmosféry, ve které se spokojeně, zábavně a bezpečně pracuje. Věřím ve své schopnosti lidi nadchnout, pobavit je a rozvíjet tak, aby dokázali brát svůj rozvoj za své. Dostávám od lidí zprávy o tom, že se to daří a to mě velmi těší a motivuje. Potřebuji zpětnou vazbu o změnách, které se lidem povedou, mimo jiné také proto, že to posiluje moji víru ve smysl tohoto počínání :-). Jednoduše se dá říct, že mě baví být lidem užitečná nejen v profesi, ale i v mém osobním životě…sobecky :-) mi to dává dobrý smysl, který mě uspokojuje.

Mám dvacet pět let praxe v práci s lidmi – zejména ve vzdělávání, deset let jako kouč. Mými „studenty“ jsou lidé z různých sfér lidského podnikání. V koučování pracuji s jednotlivci i celými týmy, mými klienty jsou převážně lidé z vedení firem a top managementu, projekty a rozvojové koncepce tvoříme na míru pro celé firmy. Jsem členkou SOFTu (terapeutické společnosti) a ČAKO (České asociace koučů, zde jsem také akreditovaná). Spolupracuji se soukromou školou Duhovka.

Vladimír J. Dvořák

Kdo jsem, co pro mě znamená tento projekt a jak zapadá do mého

-------------------------------------------------------------- života a profese

Jsem průvodce změnami, který lidem pomáhá nalézt jejich jedinečné místo v pracovním i privátním světě. Dělám to s nástroji kouče, takže nepředkládám hotové recepty, nýbrž kladu otázky provokující hledání odpovědí. Pomáhám lidem ve firmách budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům. Své koučování chápu jako způsob práce, který vede k nalézání řešení a otvírání možností.

Obešel jsem kus světa, abych po universitách získal „poklady moudrosti“ a objevil přitom jednoduchou pravdu: důležitější než mít je být. A tak jsem začal vyhledávat výzvy, které vedou dál, dopředu a v jednu chvíli se ukázalo, že to lidi zajímá, že je mohu inspirovat a tak „být průvodcem karavany při hledání oázy“ se stalo mým životním posláním. Vracím lidské existenci duchovní rozměr. Mým prostřednictvím vznikají věci, které proměňují tento svět o kousek víc v místo, kde je krásné žít.

Do tohoto projektu chci přinášet důraz na pozitivní přístup ke všemu, co nás obklopuje a umožňuje nám radovat se, dávat a přijímat, koukat dopředu a těšit se na to, co nás čeká za příštím rohem.

Mám za sebou 20 let práce s lidmi jako vedoucí manažer, posléze poradce firemních změnových projektů a posledních 9 let jako kouč managementu. Rozvoj týmové spolupráce a budování energizující firemní kultury jsou hlavní výsledky, které za mnou zůstávají ve firmách. Vedle své koučovací praxe jsem dobrovolným supervizorem několika neziskových organizací, působím jako prezident České asociace koučů a jsem členem Německé Komenského společnosti. Potřebuji okolo sebe harmonické mezilidské vztahy, takže hodně své energie věnuji i rodině (vedle manželky okolo sebe mám ještě 9 dětí).

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Klára Hejuková
e-mail: hejdukova@systemicky-institut.cz

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 271 740 328
email: info@systemicky-institut.cz
web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
U Hranic 18, Praha 10 Zobraziť na mape