Kurz: Interný audítor kvality podľa požiadaviek ISO 13485:2012

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 13485:2012, pochopia 8 zásad manažmentu kvality a jeho prínosy, získaju praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa možu pri vykonaní auditu stretnúť.Obsah kurzu

 Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000:2000 a ISO 13485:2012 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi  Stručný výklad požiadaviek ISO 13485:2012 a terminológie  Procesný prístup, identifikácia procesov organizácie  Systém risk managementu  Účel vykonávania interných auditov  Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu  Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu  Výklad postupu vykonania interného auditu  Zistenia z auditu  Dokumentácia výsledkov auditu  Vypracovanie správy z auditu  Riešenie nezhôd  Úloha a rola interného audítora  Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu  Psychologické aspekty auditu  Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov  Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testuCieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor