Interný HR marketing

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • budete poznať vymedzenie interného personálneho marketingu a jeho východiská,
 • získate praktické inšpirácie, ako posilniť prostredníctvom interného personálneho marketingu strategický význam riadenia ľudských zdrojov vo firme a prestíž útvaru ľudských zdrojov,
 • budete vedieť, aké nástroje môžu byť v rámci interného marketingu vo väzbe na aktuálnu situáciu a strategické zámery firmy využité.

Cieľová skupina

 • manažérom,
 • personálnym manažérom,
 • špecialistom.

Obsahová náplň

 • Vymedzenie interného personálneho marketingu a jeho možných cieľov
 • Väzby externého a interného personálneho marketingu, v čom sa navzájom prelínajú, dopĺňajú
 • Aké východiská určujú nastavenie a využitie nástrojov interného personálneho marketingu
 • Interný personálny marketing a firemná kultúra
 • Rozvoj komunikácie so zamestnancami ako súčasť interného personálneho marketingu
 • Audit „interných zákazníckych vzťahov“ personálneho útvaru, analýza požiadaviek interných zákazníkov
 • Ako prostredníctvom interného personálneho marketingu posilniť strategický význam riadenia ľudských zdrojov vo firme a zvýšiť prestíž útvaru ľudských zdrojov (ako byť viac orientovaný na problémy organizácie, ako propagovať služby personálneho útvaru, ako posilňovať vzťahy a spoluprácu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov s manažérmi …)
 • Nástroje personálneho marketingu – konkrétne príklady ich efektívneho využitia v praxi

Lektor:
PhDr. Zdeňka Brázdová

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape