Odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami - hygienické minimum

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pre koho je školenie určené?

Zamestnanci – potravinári, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností – pracujú pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. (Pre zamestnancov, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v zmysle prílohy č. 6 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z.)

Cieľová skupina

Pre každého, kto má záujem pracovať v potravinárstve a potrebuje spĺňať požiadavky RÚVZ.

Obsahová náplň

  • Všeobecná časť v legislatíve z oblasti ochrany zdravia obyvateľstva:

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR č. 28167/2007-OL,Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín, nariadenie EP a Rady č. 882/2004 o úradných kontrolách,

  • Všeobecné odborné požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníka v potravinárstve,
  • Alimentárne nákazy a otravy potravín,
  • Sanitácia v potravinárstve. Dezinfekcia v potravinárstve,
  • Špeciálna hygienická problematika podľa odboru a špecializácie,
  • Diskusia

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie vydané RÚVZ Poprad (skúška je plne v kompetencii úradu)

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rudolf Šerý
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť


Adresa
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad
Karpatská 3256/15, Poprad Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)