Kurz: Odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami - hygienické minimum

Popis kurzu

Pre koho je školenie určené?

Zamestnanci – potravinári, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností – pracujú pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. (Pre zamestnancov, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v zmysle prílohy č. 6 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z.)Obsah kurzu

  • Všeobecná časť v legislatíve z oblasti ochrany zdravia obyvateľstva:

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR č. 28167/2007-OL,Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín, nariadenie EP a Rady č. 882/2004 o úradných kontrolách,

  • Všeobecné odborné požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníka v potravinárstve,
  • Alimentárne nákazy a otravy potravín,
  • Sanitácia v potravinárstve. Dezinfekcia v potravinárstve,
  • Špeciálna hygienická problematika podľa odboru a špecializácie,
  • DiskusiaCieľová skupina

Pre každého, kto má záujem pracovať v potravinárstve a potrebuje spĺňať požiadavky RÚVZ.Certifikát

Osvedčenie vydané RÚVZ Poprad (skúška je plne v kompetencii úradu)Kontaktná osoba

PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
+421 902 930 234
kurzy.pp@avtatry.sk


Organizátor