Účtovníctvo - preplatenie cez REPAS /evidencia žiadostí na Úrade práce **POZOR ZMENA najneskôr 14 dní pred termínom začiatku**

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent modulu Podvojné účtovníctvo má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia podvojného účtovníctva ako Zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a ďalšie súvisiace predpisy.

Absolvent modulu Mzdové účtovníctvo sa môže uplatniť ako pracovník mzdového a personálneho útvaru organizácie

Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, inštruktážami, cvičeniami, odborným výcvikom zameraným na získanie a upevňovanie praktických zručností.

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú uplatniť v profesii účtovník, alebo si rozšíriť kvalifikáciu o túto oblasť činnosti.

Záujemcovia evidovaní na úrade práce môžu požiadať o preplatenie kurzu prostredníctvom ÚPSVaR formou REPAS.

otvárame pri účasti minimálneho počtu 6 účastníkov- informujte sa

Obsahová náplň

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

Realizácia kurzu 2–3 x týždenne poobede,

**Program **

Právna úprava podvojného účtovníctva v SR ; Majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, Súvaha; Účtovné záznamy; Hospodárske operácie, účtovné prípady ;Sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania; Syntetická evidencia, analytická evidencia; Oceňovanie v účtovníctve; Účtová trieda 2 – Finančné účty; Dlhodobý majetok Účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM odpisovaný 03– DHM neodpisovaný; Účtová trieda 1 – Zásoby, 11 – Materiál Účtová skupina 13 – Tovar, 12 – Zásoby Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy ; Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky ;Účtová trieda 5 – Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy; Archivácia účtovných dokladov; Účtovná uzávierka, účtovná závierka

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO:

Realizácia kurzu 2–3 x týždenne poobede

Právna úprava mzdového účtovníctva v SR,Pracovnoprávne vzťahy Pracovný pomer,Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,Mzda a náhrada mzdy,Zdravotné poistenie,Sociálne poistenie,Dávkové vzťahy,Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,Mzdovo – personálna problematika, špecifiká, Vnútroorganizačné smernice

Spôsob ukončenia kurzov: záverečná skúška písomnou formou Absolvent kurzov akreditovaných MŠ SR získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

BONUS : účtovanie na PC v programe OMEGA

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

06.03.2017 - 30.06.2017

vyučovanie 2-3 krát týždenne

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Bačiaková
mobil: +421 910 114 330, +421 910 114 114
e-mail: avmt@aveducation.sk

Adresa
Malá hora 3, 03601 Martin

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 910 114 330, +421 905 390 904
mobil: +421 910 114 330, +421 905 390 904
email: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape