DETAIL KURZU

Účtovník-účtovníčka - MOŽNOSŤ PLATBY NA SPLÁTKY

Od:

Akadémia vzdelávania Martin

Martin

Popis kurzu

uvedená cena je za všetky 3 moduly PÚ + JÚ + MÚ spolu / cena za osobitne za každý modul : PÚ 530€ , JÚ 210€, MÚ 220 €

začíname modulom PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Obsah kurzu

Realizácia kurzu 3 x týždenne v popoludňajších hodinách pondelok, streda a štvrtok od 15.15

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

**Program **

Právna úprava podvojného účtovníctva v SR ; Majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, Súvaha; Účtovné záznamy; Hospodárske operácie, účtovné prípady ;Sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania; Syntetická evidencia, analytická evidencia; Oceňovanie v účtovníctve; Účtová trieda 2 – Finančné účty; Dlhodobý majetok Účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM odpisovaný 03– DHM neodpisovaný; Účtová trieda 1 – Zásoby, 11 – Materiál Účtová skupina 13 – Tovar, 12 – Zásoby Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy ; Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky ;Účtová trieda 5 – Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy; Archivácia účtovných dokladov; Účtovná uzávierka, účtovná závierka

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO:

Právna úprava mzdového účtovníctva v SR,Pracovnoprávne vzťahy Pracovný pomer,Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,Mzda a náhrada mzdy,Zdravotné poistenie,Sociálne poistenie,Dávkové vzťahy,Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,Mzdovo – personálna problematika, špecifiká, Vnútroorganizačné smernice

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Právna úprava jednoduchého účtovníctva v SR Účtovné knihy a účtovné zápisy v sústave jednoduchého účtovníctva Účtovné doklady Zúčtovacie vzťahy Dlhodobý majetok a zásoby Účtovná závierka Evidencia a archivácia účtovných dokladov Vedenie jednoduchého účtovníctva – vybrané špecifické prípady Komplexný príklad

Spôsob ukončenia kurzov: záverečná skúška písomnou formou

BONUS : účtovanie na PC v programe OMEGA a ALFA

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú uplatniť v profesii účtovník, alebo si rozšíriť kvalifikáciu o túto oblasť činnosti.

otvárame pri účasti minimálneho počtu 6 účastníkov- prosím, informujte sa

Kurz je akreditovaný MŠ SR, úspešní absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Absolvent modulu Podvojné účtovníctvo má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia podvojného účtovníctva ako Zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a ďalšie súvisiace predpisy.

Absolvent modulu Mzdové účtovníctvo sa môže uplatniť ako pracovník mzdového a personálneho útvaru organizácie.

Absolvent modulu Jednoduché účtovníctvo má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve.Pozná ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva ako je zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ostatné súvisiace právne predpisy.

Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, inštruktážami, cvičeniami, odborným výcvikom zameraným na získanie a upevňovanie praktických zručností

Certifikát Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu. Poznámka k cene

uvedená cena je za všetky 3 moduly PÚ + JÚ + MÚ spolu / cena za osobitne za každý modul : PÚ 530€ , JÚ 210€, MÚ 220 € ;

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
+421 910 114 330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor