Zákonník práce - v znení NOVELY účinnej od 01.03.2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane novely a súvisiacich predpisov v každodennej praxi,
 • osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce
 • konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi
 • oboznámenie sa s pripravovanými zmenami od 1.1.2015

Cieľová skupina

Personalisti, HR manažéri, HR špecialisti. Určený je aj pre všetkých vedúcich zamestnancov, konateľov a riaditeľov spoločností.

Obsahová náplň

 • Základné zásady a ich význam v Zákonníku práce
 • Všeobecné ustanovenia (právne úkony, premlčanie a preklúzia, plynutie času, doručovanie)
 • Zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca v pracovnom pomere, príklady
 • Pracovný pomer – vznik, zmena, pracovná zmluva a jej náležitosti, skúšobná doba,
 • Druhy pracovných pomerov (na dobu určitú, na kratší pracovný čas, domácka práca …), –
 • Dočasné pridelenie podla novely účinnej od 01.01.2015 – zásadné zmeny najmä v agentúrnom zamestnávaní: vymedzenie užívateľského zamestnávateľa, zákaz dočasného pridelenia na výkon rizikovej práce, zákaz ďalšieho pridelenia, vyslanie na pracovnú cestu agentúrneho zamestnanca, obmedzenie možností reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú a špecifické dojednanie doby určitej so zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania, dĺžka dočasného pridelenia atď.
 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe
 • Výpovedné doby a výpovedné dôvody po novom
 • Porušovanie pracovnej disciplíny a možné sankcie podľa Zákonníka práce
 • Príklady okamžitého skončenia pracovného pomeru
 • participácia zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru
 • Nároky súvisiace so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, náhrada mzdy)
 • Dovolenka a prekážky v práci,
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podla novely účinnej od 01.01.2015 – Rozšírenie pôsobnosti ZP na zamestnancov pracujúcich na dohody
 • Povinnosť vydania výplatnej pásky, zrážanie plnenia ako sú odvody, daň a exekúcie,
 • Obmedzenie trvania dohôd, maximálna dĺžka trvania a opätovné uzatvorenie dohody, skončenie existujúcich dohôd a trvanie dohody uzatvorenej pred 30.06.2014, príklady.
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za škodu pri pracovnom úraze
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy a zástupcovia zamestnancov (postavenie, kompetencie)
 • Otázky účastníkova a diskusia

Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe.Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.

Lektor:
Odborníčka na pracovné právo, personalistiku a mzdy, ktorá má bohaté praktické skúsenosti so zákonníkom práce a prakticky ovláda problematiku PP vzťahov.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

02.12.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 905 325 514
mobil: +421 905 325 514
e-mail: treningy@tcg.sk

Adresa
Svetlá 10, 81102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape