Zákonník práce - v znení noviel z roku 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane novely a súvisiacich predpisov v každodennej praxi
 • osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce
 • konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi
 • oboznámenie sa so zmenami z roku 2016

Cieľová skupina

Personalisti, HR manažéri, HR špecialisti. Určený je aj pre všetkých vedúcich zamestnancov, konateľov a riaditeľov spoločností.

Obsahová náplň

 • Úvod, základné zásady a ich význam v Zákonníku práce
 • Od 18. júna 2016 vstúpil do účinnosti nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb , ktorý zmenil aj ustanovenia ZP vo vzťahu k vysielaniu a prijímaniu vyslaných zamestnancov. Zároveň sa zmenili aj doposiaľ zaužívané postupy a formuláre pre vysielaní.
 • Pracovný pomer – vznik, zmena, pracovná zmluva a jej náležitosti, skúšobná doba
 • Druhy pracovných pomerov (na dobu určitú, na kratší pracovný čas, domácka práca …)
 • Dočasné pridelenie – zásadné zmeny, najmä v agentúrnom zamestnávaní od marca 2015
 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru, dohoda, skončenie v skúšobnej dobe
 • Výpoveď, výpovedné dôvody po novom
 • Porušovanie pracovnej disciplíny a možné sankcie podľa Zákonníka práce
 • Príklady okamžitého skončenia pracovného pomeru
 • participácia zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru
 • Nároky súvisiace so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, náhrada mzdy)
 • Pracovný čas, spôsoby jeho rozvrhovania, konto pracovného času, pružný PČ, pravidlá …
 • Dovolenka a prekážky v práci, vrátane zmien
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru rozšírenie pôsobnosti ZP na aj na dohody, vrátane informácie o pripravovaných zmenách
 • Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu, všeobecná zodpovednosť a osobitné druhy zodpovednosti za škodu, aj pri pracovnom úraze
 • Otázky účastníkova a diskusia

Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe. Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.

Lektor:
Odborníčka na pracovné právo, personalistiku a zamestnanecké vzťahy aj s cudzím prvkom. Lektorka má bohaté praktické skúsenosti so zákonníkom práce a problematiku pracovnoprávnych vzťahov ovláda na úrovni experta. Zákonník práce školí od roku 2008.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

26.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 81102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape