Základy metrológie

Popis kurzu

Cieľom kurzu „Základy metrológie“ je oboznámiť účastníkov s platnými legislatívnymi predpismi, s požiadavkami kladenými na zabezpečenie presnosti merania a meracích prístrojov.

Obsah kurzu

  • Metrológia: definícia, význam, metrologické zabezpečenie
  • Zákon o metrológii
  • Meranie: zdroje chýb, určovanie zdrojov
  • Určovanie neistoty
  • Nadväznosť meracích a skúšobných zariadení
  • Metrologický konfirmačný systém

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov v strojárskom priemysle.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Organizátor