Kurz: Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.Obsah kurzu

Účtovná závierka 2017 – podvojné účtovníctvo

Daňová závierka 2017 – právnické osoby

1. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2017 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad: a. kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace: i. mikro účtovná jednotka, ii. malá účtovná jednotka, iii. veľká účtovná jednotka. b. spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“, c. zverejňovanie vyplývajúce z účtovných predpisov, schvaľovanie účtovnej závierky aj v kontexte pripravovaných zmien s účinnosťou od 1. 1. 2018 d. oceňovanie (zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny); finančná optimalizácia v súvislosti s reálnou hodnotou, e. právna úprava pôžičiek a úverov, účtovanie pôžičiek prijatých v rámci kapitálovo prepojených a ostatných osôb; spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, f. vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), g. sponzoringu verzus reklama. 2. Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha, účtovná závierka. 3. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov. 4. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe. 5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania. 6. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení ostatných zmien vrátane novely k 1. 1. 2018. 7. Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky).Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.Poznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor