Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Obsah kurzu

Účtovná a daňová závierka 2018

  1. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018 (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019.
  2. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2018 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

a. termíny súvisiace s účtovnou závierkou, b. register účtovných závierok, c. kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami) d. spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“, e. zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky, f. vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje. 3. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace: a. bilančná kontinuita, b. inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku, c. úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy), d. nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie), e. podsúvahová evidencia, f. splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia. 4. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe. 5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania. 6. Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Organizátor