Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Účtovná závierka 2016 – podvojné účtovníctvo

1. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva so zapracovaním zmien v účtovných predpisoch platných pre rok 2016, najmä:

a. oceňovanie (zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny),

b. kategorizácia účtovných jednotiek,

c. vykazovanie (malá a veľká účtovná jednotka, spriaznené osoby, závislé osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť).

2. Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha.

3. Majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace. Záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace.

4. Uzávierkové práce, inventarizácia – dôraz na vybrané oblasti (zostatky na vybraných účtoch, nevypárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, opakujúce sa nesprávnosti z praxe).

Daňová závierka 2016 – právnické osoby

5. Prehľad právnych predpisov 2016 – informácie o novelách, najmä:

a. dotácie, sponzoring podľa zákona o športe,

b. konkurz a reštrukturalizácia,

c. dlhodobý hmotný majetok (prenájom, odpisovanie, strata z predaja),

d. daňové rezervy, položky podmienené zaplatením,

e. známe zmeny pre rok 2017.

6. Daňové posúdenie práce s pohľadávkami a rezervami.

7. Daňové priznanie právnickej osoby – známe zmeny v tlačive daňového priznania, prepojenie účtovného výsledku hospodárenia na daňové priznanie (transformácia na základ dane), termín na podanie priznania, platenie preddavkov.

8. Diskusia – otázky a odpovede k témam školenia

Lektor:
Ing. Jana Acsová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape