DETAIL KURZU

Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Od:

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Je zárukou vysokej kvality a odbornosti. Prečo absolvovať seminár?

Pozdvihnite svoje vedomosti na vyššiu úroveň. Získajte suverénnosť v účtovaní a riešení jednotlivých účtovných problémov. Presaďte sa vo svojej profesii a preukážte svoju odbornosť Certifikátom. Zvýšte svoje šance na kariérny postup. Jedinečná príležitosť pre junior účtovníkov.

Aký prínos bude mať seminár pre firmu?

Šikovný účtovník vie, ako firme ušetriť peniaze. Čím kvalitnejšie účtovníctvo, tým lepšia vypovedacia hodnota o hospodárskej činnosti firmy. Poskytnite svojim zamestnancom neoceniteľný firemný benefit – možnosť profesného rozvoja.

Predpokladá sa znalosť problematiky. Ako získať Certifikát Účastník semináru získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky. Skúška bude obsahovať teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bude pozostávať z 20-tich testových otázok. Praktická časť bude rozdelená do 2 samostatných súčastí: Zaúčtovanie vybraných účtovných prípadov a Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov z predloženého praktického príkladu. Po úspešnom absolvovaní skúšky (so známkou do 3) bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT. Úspešný absolvent akreditovaného programu Senior účtovník bude schopný samostatne zostaviť daňové priznanie právnických osôb. Zárukou Vašej spokojnosti bude vedúci lektor, ktorý je skutočným odborníkom v oblasti účtovníctva a daní. Má bohaté poznatky a praktické skúsenosti v danom obore. Kurzy budú prebiehať v malých skupinách – maximálne 10 účastníkov, čím Vám zaručujeme individuálny prístup lektora a maximálny efekt vzdelávacieho programu.

Obsah kurzu

1. DEŇ: Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy

Obsah:

 • Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy.
 • Účtovanie na súvahových účtoch.
 • Účtovanie na výsledkových účtoch.
 • Účtovanie na podsúvahových účtoch.
 • Aplikácia na konkrétnych účtovných prípadoch.

2. DEŇ: Vybrané problémy pri účtovaní na finančných účtoch

Obsah:

 • Hotovostné platby.
 • Platby cez platobné karty.
 • Darčekové poukážky.
 • Peniaze na ceste.
 • Pohyby medzi účtami.
 • Účtovanie na účtoch vlastného imania.
 • Účtovanie nákladov a výnosov a ich účtovné a daňové posúdenie.

3. DEŇ: Životný cyklus DHM a DNM a zásob v PÚ

Obsah:

 • Proces obstaranie DHM a DNM.
 • Odpisovanie majetku a zostavenie odpisového plánu.
 • Porovnanie účtovných a daňových odpisov.
 • Vyraďovanie majetku.
 • DHM obstaraný formou finančného prenájmu.
 • Spôsoby účtovania zásob.
 • Vybrané druhy zásob, ktoré sa účtujú priamo do spotreby.
 • Účtovanie drobného hmotného majetku (SHV v ocenení do 1 700 €).

4. DEŇ: Zúčtovacie vzťahy

Obsah:

 • Postúpenie a odpis pohľadávok.
 • Započítanie pohľadávok.
 • Opravné položky k pohľadávkam.
 • Účtovanie opravných faktúr (dobropisov/ťar­chopisov).
 • Prijaté a poskytnuté preddavky vrátane prijatých a poskytnutých preddavkov voči zamestnancom,
 • účtovanie na účtoch ostatných pohľadávok a záväzkov (315 a 325) a účtoch iných pohľadávok a záväzkov (378 a 379).
 • Účtovanie úverov.
 • Účtovanie mzdových nárokov vrátane náhrad za PN, dovolenku a účtovania konta pracovného času.
 • Preddavky poskytnuté zamestnancom.
 • Používanie debetnej/kreditnej platobnej karty zamestnancom.
 • Pridelenie kariet zamestnancom, z ktorých je možné čerpať.

5. DEŇ: Vybrané problémy, zostavenie účtového rozvrhu, analytická evidencia a podsúvahová evidencia

Obsah:

 • Účtovanie ochranných pracovných prostriedkov.
 • Účtovanie vybraných zamestnaneckých benefitov.
 • Zostavenie účtového rozvrhu účtovnej jednotky pre účtovné a daňové potreby a pre potreby vykazovania majetku a záväzkov v účtovnej závierke.
 • Podsúvahová evidencie ako súčasť účtového rozvrhu účtovnej jednotky.
 • Praktické príklady na účtovanie na podsúvahovej evidencii.
 • Opravy chýb minulých období.
 • Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o. a v a.s..

6. DEŇ: Zostavenie účtovnej závierky v PÚ

Obsah:

 • Závierkové účtovné prípady.
 • Upravujúce závierkové účtovné prípady.
 • Praktické príklady k závierkovým účtovným prípadom a upravujúcim závierkovým prípadom (rezervy, nevyfakturované dodávky, opravné položky, časové rozlíšenie, kurzové rozdiely),
 • Inventarizácia majetku a záväzkov.
 • Súčasti účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky).
 • Praktické postupy a príklady pri zostavovaní účtovnej závierky.

7. DEŇ: Transformácia VH na ZD a zostavenie daňového priznania DzP PO

Obsah:

 • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Pripočítateľné položky k základu dane z príjmov.
 • Odpočítateľné položky od základu dane z príjmov.
 • Uplatňovanie daňovej straty v zdaňovacom období roku 2014.
 • Preddavky na daň z príjmov.
 • Lehoty, spôsoby a postupy pri podávaní daňového priznania správcovi dane.
 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO.

8. DEŇ: Praktické konzultácie a vyhodnotenie kurzu

Obsah:

 • Praktické konzultácie a odpovede na otázky účastníkov.
 • Test.
 • Vyhodnotenie kurzu.

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk

alebo na 02/3300 5228.

Cieľová skupina

Účtovníci, ktorí pracujú na juniorských pozíciách a majú ambície kariérne rásť (výborný štart na pozíciu senior účtovníka). Účtovníci, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť a preukázať svoju odbornosť aj Certifikátom.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor