Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava (200 hod.) - I. štvrťrok 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností a aplikačných postupov z oblasti ochrany pred požiarmi, potrebných na úspešné absolvovanie skúšky potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany. Odbornú spôsobilosť PO môže získať len fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa technického smeru. ÚVS, s.r.o. vykonáva odbornú prípravu špecialistov PO na základe Oprávnenia MV SR, prezídia hasičského a záchranného zboru

Obsahová náplň

Obsah:

  • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
  • zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy

    súvisiace s predmetom ich činnosti

  • základy procesov horenia a hasenia
  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení
  • zásady protipožiarnej bezpečnost pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • funkcie a parametre a podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zaridení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
  • určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
  • praktická časť-riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb-obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti

Školenie pozostáva z 5 týždňových sústredení.Celkovo v rozsahu 200 hod. O presných termínoch školenia Vás budeme informovať.

Lektor:
experti z daných oblastí, odborníci s dlhoročnou odbornou praxou a aktívni špecialisti požiarnej ochrany.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdrenie o absolvovaní vydané na základe oprávnenia MVSR

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Zuzana Kyrinovičová, Ing. Silvia Priamová
tel: +421 2/547 763 23
e-mail: vzdelavanie@uvs.sk

Adresa
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 37

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/547 763 23
email: vzdelavanie@uvs.sk
web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape