ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborný kurz je sústredený na najpodstatnejšie základy pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje nielen dobrú orientáciu v colnej problematike, ale najmä odbornú spôsobilosť a jej preukázanie. Zvládnuť povinnú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi môže len pracovník znalý colných predpisov a procedurálnych postupov. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou aj z profesijného odborného vzdelávania dospelých. Kurz odporúčame všetkým, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie základnej podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon v súlade s požiadavkami podľa komunitárnych colných predpisov. Ceiľom kurzu je naučiť absolventov používať odbornú colnú terminológiu a colné predpisy, zorientovať sa v nich, ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako správne aplikovať pravidlá pôvodu i colnej hodnoty, vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1, status tovaru) a iné dôležité informácie.

Cieľová skupina

pracovníci colno-deklaračných firiem, zahraničného obchodu, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci, tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.

Obsahová náplň

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň)

 • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie a jednotného trhu
 • Colná terminológia, základné pojmy, štruktúra základných colných predpisov
 • Status Únie / pôvod; colné režimy – vysvetlenie
 • Záruky, colný dlh – obligátne/fakultatívne, zníženie/oslobodenie, vznik, vymeranie, platba
 • Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov

2. modul – Colný sadzobník / TARIC, colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru (trvá jeden deň)

 • Klasifikácia tovarov podľa Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru
 • Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra – zatriedenie tovaru , triedy kapitoly, poznámky, používanie
 • TARIC SK/EÚ – colná a obchodná databáza, použitie, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2010 – prehľad používania
 • Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru – základy; colná hodnota tovaru – základy

3. modul – Colná problematika v praxi (trvá jeden deň)

 • Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)
 • Colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze, náležitosti, priebeh, uplatňovanie, havarijné postupy
 • Zjednodušené postupy v colnom konaní – podmienky a povolenia
 • Podstatné zmeny v colných predpisoch EÚ a SR (CKÚ, DNCKÚ, VNCKÚ, CZ, Vyhl. K CZ) – informatívne
 • Záver – diskusia, užitočné weby a informácie

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško, em h.c.i, Bc Igor Lebidezik - skúsení lektori a profesionáli zodpoviedia všetky Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna

Termíny kurzov

28.02.2017 - 02.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape