Detail kurzu

Správa registratúry a archív organizácie 40 h. - akreditový kurz

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

Pripraviť kvalifikovaných zamestnancov pre správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov a pre prácu v archíve organizácie. Získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Garant: Mgr. Jana Bauerová PhD., PhDr. Mária Munková,

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Obsah kurzu

5 dňové školenie: 40 hod. denne od 09:00h do 16:00 h.

  • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti.
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov novela účinná od 1.1.2021.
  • Novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002Z. z..
  • Vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
  • Správa registratúry (manipulácia so záznamami a spismi v organizáciách), registratúrne strediská – ich význam a funkcia, zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrne­ho plánu.
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov.
  • Archívna činnosť.
  • Praktický seminár.
  • Exkurzia do vybraného archívu a záverečné konzultácie.
  • Záverečné skúšky a vydanie osvedčenia.

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre organizácie, firmy, subjekty verejnej správy a osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov, archívu organizácie. Ďalej je kurz určený pre osoby zodpovedné za tvorbu interných noriem, zabezpečenie správy registratúry, konkrétne asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, zamestnancom hospodárskych správ, archivárom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s celoštátnou platnosťou Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: rozsiahly študijný materiál, kvalifikovaní lektory, priestory - Bratislava

Hodnotenie
Organizátor